Unieważnienie postepowania. Numer sprawy NZ.273.293.2014.AMA

Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych w 2015 roku Numer sprawy: NZ.273.293.2014.AMA

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2, 18.41.20.00-0

 

Termin realizacji: do dnia 25.10.2015 r.

Wymagany termin realizacji zamówienia – dostarczenie każdorazowo (na każdy z Biegów osobno) koszulek w niżej wymienionych terminach:

- 14. Cracovia Maraton do dnia 30 marca 2015 roku

- 2. Cracovia Półmaraton Królewski do dnia 6 października 2015 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

1 - Cena - 77 pkt

2 - Dostawa asortymentu sportowego - 17 pkt

3 - Przekazanie nagród rzeczowych - 5 pkt

4 - Wykonanie nadruku logotypów imprez - 1 pkt

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający przewidział w SIWZ sposób rozliczenia – częściowy barter w świadczeniach reklamowych i promocyjnych. Istotne postanowienia umowy nie przewidują sposobu rozliczenia deklaratywnych świadczeń reklamowych wynikających z SIWZ, wskazując kwoty stanowiące sumy wszystkich oczekiwanych świadczeń na wymienione imprezy sportowe, nie uwzględniając możliwości dokonania przez Wykonawców wyboru poszczególnych z wymienionych w SIWZ świadczeń reklamowych, co powoduje niezgodność treści SIWZ z załącznikami.