Unieważnienie postępowania. Numer sprawy NZ.273.283.2014.RZA

Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.283.2014.RZA

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 66.51.00.00-8

Termin realizacji zamówienia: okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

cena – 90%

franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 PLN – 10%

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.