Uniewaznienie postępowania. Numer sprawy NZ.273.227.2014.AMA

Wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową (projekt budowlano - wykonawczy, projekt powykonawczy), polegających na przeniesieniu istniejących szatni przeznaczonych do rozbiórki pod budowę hali małego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie. Przebudowa i dostosowanie do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń szatni i sanitariatów wraz z przebudową niezbędnych instalacji pod trybuną północą wraz z dodatkowymi elementami wykończenia pomieszczeń - w formule zaprojektuj i wybuduj

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7.

 

Termin realizacji: 4 tygodnie od zawarcia umowy nie dłużej niż do 15.12.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 90%.

wydłużenie okresu gwarancji  10%.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.