Unieważnienie postępowania. Numer sprawy: NZ.273.155.2014.AMA

Dostawa i montaż drewnianej  modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Kraków Areny. Numer sprawy: NZ.273.155.2014.AMA

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.40.00.00-4, 37.40.00.00-2.

 

Termin realizacji: do dnia 15.10.2014 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.