Unieważnienie postępowania. Numer sprawy: NZ.273.132.2012.AMA

Wykonanie modernizacji małej niecki basenowej w OSiR Kolna, w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.132.2012.AMA

 

NZ.273.132.2012.AMA                                                                   Kraków, dnia 29.08.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie modernizacji małej niecki basenowej w OSiR Kolna, w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.132.2012.AMA.

 

Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5; 45.21.22.12-5

Termin realizacji: Do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4  ustawy pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej (jedynej) oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..