Unieważnienie postepowania. Numer sprawy NZ.273.130.2014.AMA

Modernizacja stadionu żużlowego KS Wanda w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.130.2014.AMA.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.00-0, 45.11.25.00-0, 45.23.32.50-6

Termin realizacji: do dnia 29.08.2014 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1  ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.