Unieważnienie postępowania. Numer sprawy NZ.273.125.2014.AMA

Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie - ETAP I - Dach. Numer sprawy: NZ.273.125.2014.AMA.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.26.19.00-3, 45.21.22.20-4

 

Termin realizacji: do dnia 31.10.2014 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1  ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.