Unieważnienie postępowania. Numer sprawy NZ.273.123.2014.AMA

Modernizacja boiska do piłki nożnej na terenie KS Baszta przy ul. Mała Góra w Krakowie, w zakresie oświetlenia hybrydowego Numer sprawy: NZ.273.123.2014.AMA

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4.

 

Termin realizacji: do dnia 29.08.2014 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.