Unieważnienie postępowania 10/IV/2010/ZIS

Wykonanie filmów i spo-tów reklamowych na potrzeby projektu ?Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe?. Znak sprawy 21/III/2010/ZIS.ZIS/R/0061/10/NZ/RZA/1380 Kraków, dnia 09.06.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Przygotowanie reklam internetowych oraz reklam w czasopismach branżowych wraz z ich emisją oraz wykonanie prezentacji multimedialnej na potrzeby projektu „Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe". Znak sprawy 10/IV/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.10.00-6, 79.34.14.00-0, 39.29.41.00-0, 92.62.10.00-0
Termin realizacji: do dnia 30.09.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1 Agencja Reklamowa CIEŚLIK STUDIO L Spółka Jawna, 31-980 Kraków, ul. Podbipięty 7
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona