Unieważnienie postępowania. 1/IX/2010/ZIS

Dostawa 10 szt. rowerów stacjonarnych do Młodzieżowego Centrum Edukacji i Sportu w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego. Numer sprawy 1/IX/2010/ZIS.

 

ZIS/R/0176/10/NZ/AMA/2357                                                         Kraków, dnia 07.09.2010 r.


Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Dostawa 10 szt. rowerów stacjonarnych do Młodzieżowego Centrum Edukacji i Sportu w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego.  Numer sprawy 1/IX/2010/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 37.44.13.00-4

Termin realizacji: do dnia 15.09.2010 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 oferty.

Ponadto 1 oferta wpłynęła po upływie terminu składania ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93  ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ do upływu terminu składania ofert złożono tylko 1 ofertę.