Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.79.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.21.22.12-5.

Termin wykonania zamówienia: do dnia do dnia 31.03.2021r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60 pkt.

Okres gwarancji 20 pkt.

Aspekty społeczne 10 pkt

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.