Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.195.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa szybu windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wraz z koniecznością przebudowy fragmentu budynku.

Informacja o unieważnieniu postępowania

                                                                

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.12.2018 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.;
  2. Okres gwarancji 20 pkt.;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postepowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.