Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.122.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa trybun na stadionie żużlowym KS Wanda w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.21.22.20-4, 71.22.00.00-6.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt;
  2. Okres gwarancji 20 pkt;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.