Uchwała dot. utworzenia ZIS i Statut ZIS

UCHWAŁA NR XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “h” oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 12 pkt 8 lit. „i”, art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm./, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 października 2008 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
2. Termin rozpoczęcia działalności Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie określa się na dzień 1 stycznia 2009 r.
3. W okresie organizacji Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, tj. od dnia 1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. realizacja zadań Zarządu Infrastruktury Sportowej, odbywa się na dotychczasowych zasadach.
§ 2.
1. Określa się, że jednostka budżetowa Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zarządzać będzie mieniem gminy służącym realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, niezarządzanym przez inne gminne jednostki organizacyjne, w tym obiektami sportowymi, basenami i halami sportowymi.
2. Środki pieniężne przeznaczone na organizację i wyposażenie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w mienie zostaną określone w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2008.
§ 3.
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./.
§ 4.
Przyjmuje się statut określający zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Bogusław KOŚMIDERZałącznik do uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r.

STATUT
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w KRAKOWIE

Dział I. Przepisy ogólne.
§ 1.
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zwany dalej ZIS, jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.
§ 2.
1. Siedzibą i obszarem działania ZIS jest Miasto Kraków.
2. Nadzór nad działalnością ZIS sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.


Dział II. Cele i zadania ZIS.
§ 3.
Przedmiotem działalności ZIS jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, w ramach planu finansowego zadań związanych z:
1/ pełnieniem funkcji inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie swojego działania,
2/ realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia,
3/ zarządzaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi oraz terenami sportowo – rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków,
4/ udostępnianiem, w tym odpłatnie, bazy sportowo – rekreacyjnej mieszkańcom oraz zainteresowanym podmiotom, w tym: stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i szkołom,
5/ eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudową,
6/ innymi zadaniami nałożonymi przez miasto, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków,
7/ tworzeniem warunków dostępności bazy sportowo – rekreacyjnej oraz uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych,
8/ organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych,
9/ kształtowaniem pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, propagowaniem zdrowego trybu życia, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży i podnoszeniu sprawności fizycznej – rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji,
10/ Zadania, o których mowa w § 3 pkt 2, 3 oraz 5-9 ZIS realizuje poprzez podmioty zewnętrzne. Realizacja przedmiotowych zadań własnymi siłami wymaga odrębnej dla każdego zadania zgody Prezydenta Miasta Krakowa.
§ 4.
Przedmiotem pozostałej działalności ZIS jest wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju związanych z zakresem swojej właściwości, niepowierzonych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Kraków.
§ 5.
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych ZIS współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz właściwymi organami jednostek pomocniczych Miasta.


Dział III. Organizacja i zarządzanie ZIS.
§ 6.
1. Na czele ZIS stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.
2. Dyrektora ZIS wyłonionego w drodze konkursu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Krakowa. Dyrektorem ZIS jest osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku.
3. Dyrektor reprezentuje Gminę Miejską Kraków w zakresie działalności ZIS na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.
4. Dyrektor ZIS jest upoważniony do reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie działalności ZIS przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania ZIS oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 7.
Szczegółowy zakres działania ZIS, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora ZIS i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Krakowa.
§ 8.
1. ZIS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu ZIS wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor ZIS.
2. Zastępców Dyrektora ZIS zatrudnia Dyrektor ZIS za zgodą Prezydenta Miasta Krakowa.
3. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników ZIS wprowadza Dyrektor ZIS.


Dział IV. Gospodarka finansowa ZIS
§ 9.
1. ZIS jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Podstawą działania ZIS jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwalonym budżetem miasta.
3. ZIS realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową.
4. Środki na działalność prowadzoną przez ZIS, określone w ust. 3, przekazywane są na rachunek ZIS prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków i mogą być wykorzystane przez ZIS do wysokości planu finansowego.
§ 10.
Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.