Uchwała dot. rachunku dochodów własnych ZIS

UCHWAŁA NR LXXVIII/998/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie rachunku dochodów własnych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 22 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./,
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
W Zarządzie Infrastruktury Sportowej można gromadzić na rachunku dochodów własnych, dochody uzyskane z tytułów:
1/ sponsoringu
2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.
§ 2.
Dochody własne, o których stanowi § 1 mogą być przeznaczone na finansowanie:
1/ przedsięwzięć o charakterze społecznym, sportowym, rekreacyjnym i promocyjnym,
2/ kosztów prowadzenia rachunku bankowego dochodów własnych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Marta PATENA