STATUT

ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w KRAKOWIE
Dział I. Przepisy ogólne.

§ 1.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zwany dalej ZIS, jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§ 2.

1. Siedzibą i obszarem działania ZIS jest Miasto Kraków.
2. Nadzór nad działalnością ZIS sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.


Dział II. Cele i zadania ZIS.

§ 3.

Przedmiotem działalności ZIS jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, w ramach planu finansowego zadań związanych z:
1/ pełnieniem funkcji inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie swojego działania,
2/ realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia,
3/ zarządzaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo - rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków,
4/ udostępnianiem, w tym odpłatnie, bazy sportowo - rekreacyjnej mieszkańcom oraz zainteresowanym podmiotom, w tym: stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i szkołom,
5/ eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudową,
6/ innymi zadaniami nałożonymi przez miasto, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków,
7/ tworzeniem warunków dostępności bazy sportowo - rekreacyjnej oraz uczestnictwa w życiu sportowo - rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych,
8/ organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych,
9/ kształtowaniem pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, propagowaniem zdrowego trybu życia, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży i podnoszeniu sprawności fizycznej - rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji,
10/ Zadania, o których mowa w § 3 pkt 2, 3 oraz 5-9 ZIS realizuje poprzez podmioty zewnętrzne. Realizacja przedmiotowych zadań własnymi siłami wymaga odrębnej dla każdego zadania zgody Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 4.

Przedmiotem pozostałej działalności ZIS jest wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju związanych z zakresem swojej właściwości, niepowierzonych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Kraków.

§ 5.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych ZIS współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz właściwymi organami jednostek pomocniczych Miasta.


Dział III. Organizacja i zarządzanie ZIS.

§ 6.

1. Na czele ZIS stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.
2. Dyrektora ZIS wyłonionego w drodze konkursu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Krakowa. Dyrektorem ZIS jest osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku.
3. Dyrektor reprezentuje Gminę Miejską Kraków w zakresie działalności ZIS na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.
4. Dyrektor ZIS jest upoważniony do reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie działalności ZIS przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania ZIS oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7.

Szczegółowy zakres działania ZIS, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora ZIS i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 8.

1. ZIS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu ZIS wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor ZIS.
2. Zastępców Dyrektora ZIS zatrudnia Dyrektor ZIS za zgodą Prezydenta Miasta Krakowa.
3. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników ZIS wprowadza Dyrektor ZIS.


Dział IV. Gospodarka finansowa ZIS

§ 9.

1. ZIS jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Podstawą działania ZIS jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwalonym budżetem miasta.
3. ZIS realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową.
4. Środki na działalność prowadzoną przez ZIS, określone w ust. 3, przekazywane są na rachunek ZIS prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków i mogą być wykorzystane przez ZIS do wysokości planu finansowego.

§ 10.

Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.