Regulamin

Regulamin X Półmaratonu Marzanny

1. CEL IMPREZY:

 

1. Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
2. Powitanie wiosny w atmosferze sportowej rywalizacji.
3. Promocja Krakowa jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
4. Rozpoczęcie wiosennych startów w zawodach, między innymi w Cracovia Maraton.

2. ORGANIZATORZY:

 
Krakowski Klub Biegacza Dystans
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Gmina Miejska Kraków

3. TERMIN:

Niedziela, 24 marca 2013 roku

4. MIEJSCE I TRASA:

 
1. Start: Błonia Krakowskie
    Meta: Błonia Krakowskie

2. Dystans: 21,097 km
3. Opis trasy
Trasa prowadzi deptakiem wokół Błoń Krakowskich, Bulwarami Wiślanymi oraz ulicami Krakowa - szczegółowa mapka

4. Trasa posiada atest PZLA.
5. Trasa oznaczona będzie co 1 km.
6. Punkty odżywcze będą znajdowały się w trzech miejscach na trasie biegu.

UWAGA! Organizator nie przewiduje umieszczania na punktach z wodą własnych odżywek zawodników.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Do startu w półmaratonie zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:
a. do dnia 24.03.2013 roku ukończą 18 rok życia
b. Dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów.
c. Uiszczą opłatę startową.
d. Podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego Regulaminu i jego akceptacji, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych biegów organizowanych przez KKB Dystans i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2. Limit czasu na pokonanie trasy: 3 godziny 15 minut
3. Pomiar czasu: elektroniczny za pomocą chipów jednorazowych.
4. Organizator zapewnia pakiety startowe i medale dla 3000 zawodników, którzy zapiszą się i uiszcza opłatę startową. Dla wszystkich uczestników powyżej 3000 osób, organizator gwarantuje medale w późniejszym terminie.

6. PROGRAM ZAWODÓW:


Sobota 23.III.2013 r.

godz. 12:00       - otwarcie Biura Zawodów,
godz. 20:00       - zamknięcie Biura Zawodów.

Niedziela 24.III.2013 r.

godz. 7:00         - otwarcie Biura Zawodów,
godz. 9:30         - zakończenie przyjmowania zgłoszeń,
godz.10:40        - symboliczne pożegnanie zimy - topienie Marzanny,
godz.11:00        - start półmaratonu,
godz.14:20        - oficjalne zakończenie zawodów.

7. BIURO ZAWODÓW I ZAPLECZE BIEGU:


1. Biuro zawodów oraz zaplecze biegu (przebieralnie dla mężczyzn oraz kobiet, depozyt odzieży, natryski i toalety) znajdują się w okolicy startu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego,  ul. Piastowska 26, Kraków.
2. Biuro Zawodów czynne:

w dniu 23.03.2013 w godzinach 12.00-20.00
w dniu 24.03.2013 w godzinach 7.00- 9.30

3. Depozyt odzieży czynny w godz.: 8.30-10.40 oraz 12.15-15.00. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:


1. Zgłoszenia:
a. elektroniczne: przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej biegu do dnia 17 marca 2013 roku
b. w Biurze Zawodów w dniach 23-24 marca 2013 r.

2. Opłata startowa wynosi odpowiednio:
a. przelewem

do dnia 31.12.2012 - 50zł
do dnia 31.01.2013 - 60zł
do dnia 28.02.2013 - 70zł
do dnia 17.03.2013 - 80 zł

b. gotówką w Biurze Zawodów
w dniach 23-24.03.2013 - 110zł

3. Zawodnicy posiadający Krakowska Kartę Rodzinną 4+ otrzymują 20% zniżki.
4. Opłatę startowa należy wpłacać na konto:

Numer konta:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Półmaraton Marzanny za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika


5. Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przesłanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: jsobczak@zis.krakow.pl.
6. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

9. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:


1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, a po zakończeniu biegu zgodnie z Regulaminem pamiątkowy medal.
2. Organizator zapewnia napoje na trasie biegu
3. Na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.
4. Po zakończeniu biegu, zawodnicy na podstawie numeru startowego otrzymają ciepły posiłek.
5. Po zakończeniu biegu, każdy zawodnik będzie miał możliwość skorzystania z szatni oraz natrysków.

10. KLASYFIKACJE:

1. W Półmaratonie Marzanny przewidziane są następujące klasyfikacje:
a. generalna kobiet i mężczyzn
b. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Kobiety:    

K - 18 18-29 lat
K - 30 30-39 lat
K - 40 40-49 lat
K - 50 50-59 lat
K - 60 60-69 lat
K - 70 70 lat i powyżej

 

Mężczyźni:

M - 18 18-29 lat
M - 30 30-39 lat
M - 40 40-49 lat
M - 50 50-59 lat
M - 60 60-69 lat
M - 70 70 lat i powyżej

 

Uwaga! kategorie wiekowe obowiązują przy co najmniej 5 osobach w danej grupie wiekowej.

c. Podczas X Krakowskiego Półmaratonu Marzanny odbędą się  Mistrzostwa Polski AZS w Półmaratonie.  Regulamin Mistrzostw dostępny TUTAJ.

11. NAGRODY:


1. W klasyfikacji generalnej (kobiety i mężczyźni) wartość nagród wynosi:

za zajęcie I miejsca:
za zajęcie II miejsca:
za zajęcie III miejsca:
za zajęcie IV miejsc:
        
za zajęcie V miejsca:

2500 zł + puchar,
2000 zł + puchar,
1500 zł + puchar.
1000 zł
500 zł

 

 

2. W kategoriach wiekowych (kobiety, mężczyźni) wartość nagród wynosi:

za zajęcie I miejsca:  150 zł
za zajęcie II miejsca: 100 zł
za zajęcie III miejsca: 50 zł

3. Dodatkowe nagrody
- za pobicie rekordu trasy Kobiety i Mężczyźni - 1000 zł

4. Nagrody w kategorii open oraz kategoriach wiekowych nie dublują się.
5. Zawodnikom, którzy otrzymają nagrody, zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów.
3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte na klatce piersiowej numery startowe.
5. Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie zawodników w obuwiu sportowym.
6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie). Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholi bądź środków odurzających.
8.Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
9. Wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
10. Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeni biegu do Organizatora, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu kwota ta będzie zwrócona.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.

 
Sędzia zawodów                                                              Dyrektor Biegu
Agnieszka Kuś                                                                 Andrzej Mrożek