Regulamin, zapisy, trasa

REGULAMIN - 1. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski odbędzie się 26 października 2014 roku w Krakowie.  

2. Start zawodników nastąpi z Rynku Głównego w Krakowie o godz. 11.00. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od startu.

3. Meta półmaratonu będzie się znajdować w pobliżu Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. 

4. Biuro Zawodów będzie się mieścić na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 22

Czynne w dniach:

24.10.2014 r. w godzinach 12.00-20.00

25.10.2014 r. w godzinach 12:00-20:00
26.10.2014 r. w godzinach 7:00-10:00 (Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej)

 

III. TRASA

1. Długość trasy półmaratonu 21 097,5 m.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 14.00.

3. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 21.

4. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

a)      <1:24:59

b)      1:25:00-1:29:59

c)      1:30:00-1:39:59

d)      1:40:00-1:49:59

e)      1:50:00-1:59:59

f)       2:00:00-2:09:59

g)      2:10:00<

1. Punkty odżywiania będą znajdowały się w trzech miejscach na trasie biegu co 5 kilometrów, począwszy od 5km.

2. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5km.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

1. Punkty medyczne będą znajdowały się za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do 25 października 2014 r. do godziny 20.00

2. W 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski mogą wziąć udział osoby, które do dnia 26 października 2014r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. W 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu
i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14.00 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

9. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach oraz pojazdów organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w
1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 1.PZU Cracovia Półmaraton Królewski przyjmowane są:
a. na stronie internetowej 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski do 22 października 2014 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu – www.cracoviapolmaraton.pl).
b. w Biurze Zawodów 24 i 25 października 2014 roku.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej
(z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). 

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy (24-25.10.2014) będą odbywały się w Biurze Zawodów. 

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w półmaratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu
i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania
w załączeniu). Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość,
a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

7. Opłata startowa wynosi: 

40 zł - przelewem do dnia 31.05.2014 r.
60 zł - przelewem w dniach 01.06 - 31.08.2014 r.

80 zł - przelewem w dniach 01.09 - 22.10.2014 r.

100 zł - gotówką w dniach 24-25.10.2014 r. w Biurze Zawodów


8. W dniu startu (26.10.2014) Biuro Zawodów w godz. 7.00-10.00 - wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.

9. Zniżki:

50% zniżki dla osób po ukończeniu 60. roku życia 
50% zniżki dla zdobywców Korony Maratonów Polskich

50% zniżki dla uczestników 13. Cracovia Maraton, na podstawie nadanego numeru startowego
50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

Zniżki nie łączą się. 

10. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby niepełnosprawne,
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,
- pacemakerzy.

11. Opłatę startową należy wpłacać:
a. przelewem na konto bankowe do dnia 22.10.2014;
b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 24-25.10.2014.

12. Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl.

13. Konto bankowe:
Odbiorca (Organizator 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski): Zarząd Infrastruktury Sportowej
w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: "Opłata startowa KROLEWSKI za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

14.  Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

c. Opłata oraz pakiet startowy nie mogą być scedowane na innego zawodnika.

d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę

e. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

f. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 22.10.2014 r. nie będą uznawane. Dopłatę należy udokumentować w kasie w Biurze Zawodów

g. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

 

VI. KLASYFIKACJA

1. W 1. PZU Cracovia Półmaraton prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M-60-69
K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

• Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem 
• Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

2. Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.
W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku.
Podczas rejestracji zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

VII. NAGRODY


1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 5000 zł

II miejsce – 4000 zł

III miejsce – 3000 zł

IV miejsce – 2000 zł

V miejsce – 1000 zł

VI miejsce – 500 zł

3. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce - 250 złotych
II miejsce – 150 złotych
III miejsce - 100 złotych


4. Dodatkowo puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

6. Zdobywcom nagród finansowych oraz rzeczowych o wartości powyżej 760 zł zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej. 

8. Nagrody rzeczowe nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora.

9. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 


1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w pobliżu mety.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji).

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 26.10.2014 od godz. 8.30 do 15.00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o nie pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.


4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w strefie startu

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy + agrafki,
- koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),
- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,
- materiały informacyjne.
Ponadto:
- możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu, 
- posiłek regeneracyjny po biegu.

6. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika. 

 

IX. FINANSOWANIE

Koszty organizacji 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestników w 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz International Association of Athletics Federations oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Podczas 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa.

4. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 14.30 w dniu odbywania się zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu biegu.

 

 

ZAPISY

 

 

OPIS TRASY:

1. Start - Rynek Główny

2. Grodzka

3. Św. Idziego

4. Podzamcze

5. Planty

6. Piłsudskiego

7. Al. Mickiewicza

8. Nawrotka przed Czarnowiejską

9. Al. Mickiewicza

10. Deptak przy Al. 3 Maja

11. Piastowska

12. Na Błoniach

13. Al. Focha

14. Al. Krasińskiego

15. Konopnickiej

16. Nawrotka na chodniku przed Rondem im. A. Matecznego

17. Konopnickiej

18. Ludwinowska

19. Rollego

20. Bulwary

21. Staromostowa

22. Brodzińskiego

23. Kładka im. o. L. Bernatka

24. Bulwary

25. Bernardyńska

26. Św. Idziego

27. Grodzka

28. Rynek Główny

29. Wiślna

30. Planty

31. Podzamcze

32. Deptak przy Zamku Królewskim na Wawelu

33. Bulwary

34. Flisacka

35. Piłsudskiego

36. Kasztelańska

37. Deptak przy Al. Focha

38. Deptak przy Al. 3 Maja

39. Meta na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana

 

 

Aktualizacja: 22.08.2014