Regulamin - VIII Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego

Kraków, dn. 15.04.2013 r.
I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

1. Ideą biegu jest integracja międzypokoleniowych środowisk rodzinnych. Nauka zachowań fair play, budowanie idei współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży. Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej dostępnej dla każdej grupy wiekowej.

II. PATRONAT I ORGANIZATORZY

1. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Organizatorem Cracovia Mini Maratonu jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Mini Maraton, odbędzie się 27 kwietnia 2013 roku (sobota)
2. Start Mini Maratonu nastąpi z Alei 3 maja na Krakowskich Błoniach o godz. 15.00
3. Długość trasy Mini Maratonu 4200 m - jedna pętla wokół Krakowskich Błoń

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Mini Maratonie mogą startować zawodnicy w każdym wieku.
2. Warunkiem startu w Mini Maratonie jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 27 kwietnia 2013 r. do godz. 13:00.
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest złożenie pisemnego oświadczenia pozwalającego na udział w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest dołączenie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.
6. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała w okolicy mety i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 27 kwietnia od godz. 13:00 do 17:00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
8. W biegu mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni, w tym także niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich.
9. Organizator dopuszcza start z wózkami dziecięcymi.
10. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Mini Maratonie można dokonać poprzez:
a. wysłanie do dnia 24 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line (odrębny formularz dla Biegu Rodzinnego), podpisanie oświadczenia oraz wniesienie właściwej opłaty startowej.
b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie oświadczenia oraz wniesienie właściwej opłaty startowej w Biurze Zawodów w dniach 26 i 27 kwietnia 2013 roku
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie opublikowane na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl .
3. Opłata startowa wynosi:
25 zł do dnia 24.04.2013 r.
50 zł w Biurze Zawodów w dniach 26-27.04.2013 r.
20% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości
4. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
5. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 24.04.2013 r.
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10,
30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: jsobczak@zis.krakow.pl.
b. w Biurze Zawodów w dniach 26 i 27 kwietnia 2013 r.
6. Opłata startowa:
a. Raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.
b. Opłaty dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
c. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika i nie podlega zwrotowi.
d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
e. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 24.04.2013r. nie będą uznawane. Dopłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.
7. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy.
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
9. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej.
10. Biuro Zawodów mieścić się będzie w namiocie w holu pod trybuną zachodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (stadion Wisły). Otwarte:
26.04.2013 r. w godzinach 12:00-17:00
27.04.2013 r. w godzinach 10:00-13:00
11. Ustala się limit startujących: 2000 zawodników - decyduje kolejność wpłat

VI. KLASYFIKACJA W KATEGORIACH:

1. Podczas Cracovia Mini Maraton prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:
a. open kobiet i mężczyzn
b. kategoriach wiekowych:
K 0-15 M 0-15 (rocznik 1998 i młodsze)
K 16-17 M 16-17 (rocznik 1996-1997)
K 18-19 M 18-19 (rocznik 1994-1995)
K 20-29 M 20-29 (rocznik 1984-1993)
K 30-39 M 30-39 (rocznik 1974-1983)
K 40-49 M 40-49 (rocznik 1964-1973)
K 50-59 M 50-59 (rocznik 1954-1963)
K 60-69 M 60-69 (rocznik 1944-1953)
K 70+ M 70+ (rocznik 1943 i starsze)

VII. KLASYFIKACJA RODZIN
1. W ramach Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego odbywa się Klasyfikacja Rodzin
2. Bieg odbywa się o godz. 15.00, jednocześnie, na tej samej trasie co Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego
3. W biegu mogą uczestniczyć zespoły mieszane, minimum 4 osobowe.
4. W składzie każdego zespołu obowiązkowo musi startować przynajmniej:
a. jedno dziecko - osoba, która w dniu 27 kwietnia 2013 roku, nie ma ukończonych 18 lat
b. jedno z rodziców lub dziadków
5. Wszyscy członkowie zespołu muszą być ze sobą blisko spokrewnieni. Kapitan zespołu - osoba pełnoletnia, podpisuje deklarację o pokrewieństwie członków swojego zespołu.
6. Członkowie zespołu muszą mieć co najmniej jeden taki sam element stroju startowego (koszulka, bluza, czapeczka) identyfikujący rodzinę.
7. Opłata startowa wynosi: 25 złotych od zespołu. Bez względu na ilość zawodników wchodzących w skład zespołu.
8. O klasyfikacji końcowej decyduje suma czterech najlepszych czasów osiągniętych przez zawodników z drużyny.
9. Zwycięzcami zostaje zespół, który uzyska najniższy łączny czas.
10. Przy identycznych czasach o kolejności decyduje wyższe miejsce ostatniego punktującego zawodnika w zespole.
11. Limit ilości startujących jest uzależniony od limitu startujących w Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego.
12. Dla Klasyfikacji Rodzin przewidziane sa odrębne nagrody.
a. W klasyfikacji Rodzin zostaną nagrodzone trzy najlepsze zespoły - organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
13. Osoby startujące w Klasyfikacji Rodzin powinny zgłosić się całą drużyną do stanowiska oznaczonego jako "Klasyfikacja Rodzin".
14. Uczestników Klasyfikacji Rodzin obowiązują również punkty: I; II; III; IV; V 1,2,4-10; IX; X 2-5 Regulaminu Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego.

VIII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Nagrody rzeczowe u w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn o wartościach:
Miejsce I - 400 zł
Miejsce II - 350 zł
Miejsce III -300 zł
Miejsce IV - 200 zł
Miejsce V - 100 zł
Miejsce VI - 50 zł
3. Nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych otrzymują:
a. najlepszy zawodnik i zawodniczka w kategorii 0-15
b. najlepszy zawodnik i zawodniczka w kategorii 70+
Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej biorą udział w podziale nagród w kategoriach wiekowych.

4. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:
a. zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn.

IX. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji Cracovia Mini Maraton pokrywają: Gmina Miejska Kraków oraz Sponsorzy
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy na zasadzie wpłat grupowych bądź indywidualnych.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników Mini Maratonu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 17:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym załatwieniu sprawy.
4. Dyrektor Cracovia Maraton zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy
5. Odbiór pakietu startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.