Regulamin VII Mini Maratonu im. Piotra GładkiegoREGULAMIN VII MINI MARATONU
IM. PIOTRA GŁADKIEGO

 


I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

1. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Organizatorem Cracovia Mini Maratonu jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie


II. TERMIN I MIEJSCE

1. Mini Maraton, odbędzie się 21 kwietnia 2012 roku (sobota)
2. Start Mini Maratonu nastąpi z Alei 3 maja na Krakowskich Błoniach o godz. 15.00
3. Długość trasy Mini Maratonu 4200 m - jedna pętla wokół Krakowskich Błoń


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Mini Maratonie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 21 kwietnia 2012r ukończą 12 lat.

2. Warunkiem startu w Mini Maratonie jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 21 kwietnia 2012r do godz. 14:00.

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest złożenie pisemnego oświadczenia pozwalającego na udział w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest dołączenie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego.

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.

6. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała w okolicy mety i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 21 kwietnia od godz. 13:00 do 17:00 Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.


IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Mini Maratonie można dokonać poprzez:
a. wysłanie do dnia 18 kwietnia 2012 r. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line, podpisanie oświadczenia oraz wniesienie właściwej opłaty startowej.
b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie oświadczenia oraz wniesienie właściwej opłaty startowej w Biurze Zawodów w dniach 20 i 21 kwietnia 2012 roku

2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie opublikowane na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl .

3. Opłata startowa wynosi:
• 25 zł do dnia 18.04.2012
• 50 zł w Biurze Zawodów w dniach 20-21.04.2012
20% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

4. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

5. Opłatę startową należy wpłacać:

a. na konto bankowe do dnia 18.04.2012
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10,
30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW

b. w Biurze Zawodów w dniach 20 i 21 kwietnia 2012r.

5. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składają się:
• numer startowy

• koszulka T-Shirt

• worek na odzież


6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

7. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej.

8. Biuro Zawodów mieścić się będzie w namiocie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (stadion Wisły). Wejście od ul. Reymana. Otwarte:

20.04.2012 r. w godzinach 12:00 - 20:00
21.04.2012 r. w godzinach 10:00 - 13:00

9. Ustala się limit startujących: 1000 zawodników - decyduje kolejność wpłat

V. KLASYFIKACJA W KATEGORIACH:

1. Podczas Cracovia Mini Maraton prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:
a. open kobiet i mężczyzn

b. kategoriach wiekowych:

• K 12-15 M 12-15 (rocznik 1997-2000)
• K 16-17 M 16-17 (rocznik 1995-1996)
• K 18-19 M 18-19 (rocznik 1993-1994)
• K 20-29 M 20-29 (rocznik 1983-1992)
• K 30-39 M 30-39 (rocznik 1973-1982)
• K 40-49 M 40-49 (rocznik 1963-1972)
• K 50-59 M 50-59 (rocznik 1953-1962)
• K 60-69 M 60-69 (rocznik 1943-1952)
• K 70+ M 70+ (rocznik 1942 i starsze)

VI. BIEG RODZINNY
1. W ramach Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego odbywa się Bieg Rodzinny
2. Bieg odbywa się o godz. 15.00, jednocześnie, na tej samej trasie co Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego
3. W biegu mogą uczestniczyć 4 osobowe zespoły mieszane.

4. W składzie każdego zespołu obowiązkowo musi startować jedno z rodziców lub dziadków

5. Członkowie zespołu muszą mieć co najmniej jeden taki sam element stroju startowego (koszulka, bluza, czapeczka) identyfikujący rodzinę.
6. Organizator nie będzie pobierał opłat startowych od uczestników biegu.
7. O klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów w rywalizacji przyznawanych wg zasady:

1 miejsce - 1 punkt
2 miejsce - 2 punkty
3 miejsce - 3 punkty
itd.

8. Zwycięzcami zostaje zespół, który uzyska łącznie najmniejszą ilość punktów przez wszystkich zawodników.

9. Przy jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje wyższe miejsce ostatniego punktującego zawodnika w zespole.

10. Limit ilości startujących jest uzależniony od limitu startujących w Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego.

11. Dla Biegu Rodzinnego przewidziana jest oddzielna klasyfikacja i nagrody.

12. Osoby startujące w Biegu Rodzinnym powinny najpierw zgłosić się do stanowiska weryfikacji dla Mini Maratonu każda z osobna, a następnie całą druzyną do stanowiska oznaczonego jako "Bieg Rodzinny".

13. Uczestników Biegu Rodzinnego obowiązują również punkty: I; II; III 2-7; IV 5,7,8; VIII; IX 2-5 Regulaminu Cracovia Mini Maraton im. Piotra Gładkiego.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
Miejsce I - bon o wartości 400 złotych + nagroda rzeczowa
Miejsce II - bon o wartości 350 złotych + nagroda rzeczowa
Miejsce III - bon o wartości 300 złotych + nagroda rzeczowa
Miejsce IV - bon o wartości 200 złotych + nagroda rzeczowa
Miejsce V - bon o wartości 100 złotych + nagroda rzeczowa
Miejsce VI - bon o wartości 50 złotych + nagroda rzeczowa


3. Nagrody w kategoriach wiekowych:

a. K12-15, M 12-15

Miejsce I - bon o wartości 200 złotych + nagroda rzeczowa
Miejsce II - bon o wartości 100 złotych + nagroda rzeczowa
Miejsce III- bon o wartości 50 złotych + nagroda rzeczowa

b. Najstarszy Zawodnik, Najstarsza Zawodniczka

- bon o wartości 200 złotych + nagroda rzeczowa

 

Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej biorą udział w podziale nagród w kategoriach wiekowych.

 

4. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:

a. zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn.

VIII. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji Cracovia Mini Maraton pokrywają: Gmina Miejska Kraków oraz Sponsorzy

2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy na zasadzie wpłat grupowych bądź indywidualnych.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników Mini Maratonu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 17:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym załatwieniu sprawy.

4. Dyrektor Cracovia Maraton zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy

5. Odbiór pakietu startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 17.04.2012r.