Regulamin Mini Cracovia Maraton 2010 im. Piotra Gładkiego

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

1. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Organizatorem Cracovia Mini Maratonu jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie


II. TERMIN I MIEJSCE

1. Mini Maraton, odbędzie się  24 kwietnia 2010 roku  (sobota)
2. Start Mini Maratonu nastąpi z Alei 3 maja na Krakowskich Błoniach o godz. 15.00
3. Długość trasy Mini Maratonu 4200 m - trasa prowadzi wokół Błoń.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Mini Maratonie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 24 kwietnia 2010r  ukończą 12 lat.

2. Warunkiem startu w Mini Maratonie jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 24 kwietnia 2010r do godz. 14:00.

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest złożenie pisemnego oświadczenia pozwalającego na udział w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest dołączenie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego.

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.  Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.

6. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała w okolicy mety i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 24 kwietnia od godz. 13:00 do 17:00 Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.


IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.    Zgłoszenia uczestnictwa w Mini Maratonie można dokonać poprzez:
a.    wysłanie do dnia 22 kwietnia 2010 r. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line, podpisanie oświadczenia oraz wniesienie właściwej opłaty startowej.
b.    wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie oświadczenia oraz wniesienie właściwej opłaty startowej w Biurze Zawodów w dniach 23 i 24 kwietnia 2010 roku

2.     Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie opublikowane na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl .

3.    Opłata startowa wynosi 25zł. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

4.     Opłatę startową należy wpłacać:

a. na konto bankowe
 Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
 ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
 Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
 SWIFT: PKOPPLPW

b. w Biurze Zawodów w dniach  23 i 24 kwietnia 2010 r.

5. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składają się:
•    numer startowy
•    koszulka T-Shirt
•    worek na odzież

6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

7. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi  i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów w namiocie na krakowskich Błoniach. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej.

8. Biuro Zawodów mieścić się będzie w namiocie w Miasteczku Maratońskim na krakowskich Błoniach, otwarte:

23.04.2009 r. w godzinach                12:00 - 20:00
24.04.2009 r. w godzinach                10:00 - 14:00

V. KLASYFIKACJA W KATEGORIACH:

1.    Podczas Cracovia Mini Maraton prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:

a.    open kobiet i mężczyzn


b.    kategoriach wiekowych:


K 12-15 M 12-15  (rocznik 1995-1998)
K 16-17 M 16-17 (rocznik 1993-1994)
K 18-19 M 18-19 (rocznik 1991-1992)
K 20-29 M 20-29 (rocznik 1981-1990)
K 30-39 M 30-39 (rocznik 1971-1980)
K 40-49 M 40-49 (rocznik 1961-1970)
K 50-59 M 50-59 (rocznik 1951-1960)
K 60-69 M 60-69 (rocznik 1941-1950)
K 70+   M 70+     (rocznik 1940 i starsze)

VI. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce - bon o wartości - 700 zł
II miejsce - bon o wartości - 600 zł
III miejsce - bon o wartości - 500 zł

3. Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

I miejsce - bon o wartości 200zł
II miejsce - bon o wartości 100zł
III miejsce - bon o wartości 50zł

4. Zdobywcy nagród w kategorii generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych, nagrody te przyznawane są kolejnym osobom z listy.

5.  Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:

a.    zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn.

VII. FINANSOWANIE


1. Koszty organizacji Cracovia Mini Maraton pokrywają: Gmina Miejska Kraków oraz Sponsorzy

2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy na zasadzie wpłat grupowych bądź indywidualnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                 

1. Uczestników Mini Maratonu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 17:00 w dniu odbywania się zawodów.

4. Dyrektor  Cracovia Maraton zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy

5. Odbiór pakietu startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.