Regulamin - Krakowska Piątka z PZU

 

Regulamin – Krakowska Piątka z PZU

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Krakowska Piątka z PZU odbędzie się 24 października 2015 r. w Krakowie.

2. Start biegu  nastąpi o godz. 11:00 z ul. Stanisława Lema przed Tauron Areną Kraków.

3. Meta biegu znajdować się będzie na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków.

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu Tauron Areny Kraków przy wejściu nr 1.

Czynne w dniach:

22.10.2015 r. w godzinach 14:00-20:00

23.10.2015 r. w godzinach 10:00-20:00

24.10.2015 r. w godzinach 6:00-9:30

Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej.

 

III. TRASA

1. Długość trasy – 5 km.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 40 minut tj. do godziny 11:40.

3. Trasa będzie miała oznaczone kilometry od 1 do 5.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizator ustanawia limit startujących – 1000 uczestników.

2. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki  i uiszczenie opłaty startowej do dnia 23 października 2015 r. do godz. 20:00.

3. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 24 października 2015 r. ukończą 16 lat.

W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest posiadanie pisemnej zgody opiekuna prawnego. Wzór zgody wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia w załączeniu.

4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez opiekuna prawnego (wzór w załączeniu).

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 40 minut.

7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 11:40 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

9. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Krakowskiej Piątce z PZU przyjmowane są:

a. na stronie internetowej do 16.10.2015 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej).

b. w Biurze Zawodów 22 i 23 października.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany
w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem
w Krakowskiej Piątce z PZU oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują opiekunowie prawni. (wzór zgody na start wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia w załączeniu)

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia.
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

7. Opłata startowa wynosi:

20 zł - przelewem do dnia 30.09.2015 r.;

30 zł – przelewem do dnia 16.10.2015 r.;

50 zł - gotówką w dniach 22-23.10.2015 r. - w Biurze Zawodów.

Zniżki:

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości;

8. Z opłaty startowej zwolnieni są: 

- osoby zaproszone przez Organizatora,

- osoby niepełnosprawne,

- zawodnicy powyżej 60. roku życia - na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

9. Opłatę startową należy wpłacać:

a. przelewem na konto bankowe do dnia 16.10.2015 r.;

b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 22-23.10.2015 r.

10. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: zapisy@zis.krakow.pl.

11. Konto bankowe:

Odbiorca (Organizator Krakowskiej Piątki z  PZU): Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013

SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: "Opłata startowa Krakowska Piątka za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

12. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

c. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 15.09.2015 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w żadnym przypadku.

d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

e. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

f. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 16.10.2015 r. nie będą uznawane. Dopłaty należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów.

g. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

 

VI. KLASYFIKACJA

1. W Krakowskiej Piątce z PZU  prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. generalna Kobiet i Mężczyzn;

b. w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 16-17 M 16-17

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi 

 

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów biegu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 700 zł

II miejsce – 500 zł

III miejsce – 300 zł

3. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.

5. Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika. 

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Tauron Areny Kraków.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejka z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 24.10.2015 r. od godz. 9:00 do 15:00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne,

- możliwość skorzystania z pryszniców po biegu.

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

8. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd Komunikacją Miejską. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.

 

IX. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji Krakowskiej Piątki z PZU pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy lub Partnera (Sponsora) Organizatora imprezy  oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 12:00 w dniu odbywania się zawodów.

5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Aktualizacja: 20.10.2015 r.