Regulamin konkursu na najlepszy punkt dopingu

podczas 12. Cracovia Maraton - 28.04.2013 r.

Regulamin

1. Cel
Celem konkursu na najlepszy punkt dopingu podczas 12. Cracovia Maraton jest stworzenie niepowtarzalnej atmosfery na wybranym odcinku trasy maratonu w celu wspierania biegnących zawodników.

2. Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków, www.zis.krakow.pl.

3. Udział w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby dorosłe jak i niepełnoletnie pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Warunki uczestnictwa
Aby wziąć udział w konkursie należy zorganizować punkt dopingu tj.
 - zebrać minimum 10 osób deklarujących chęć uczestnictwa w organizowanym punkcie dopingu,
 - wskazać lidera - osobę do kontaktu (podać: imię nazwisko, e-mail, telefon komórkowy),
 - przedstawić pomysł na zorganizowanie punktu dopingu w jednym ze wskazanych lub uzgodnionych z organizatorem miejsc wzdłuż trasy maratonu,
 - zgłosić wstępną listę osób oraz przeciętny wiek (osoby dorosłe, młodzież szkolna, dzieci),
 - przedstawić nazwę punktu oraz przesłać krótką charakterystykę jaka będzie forma dopingu,
 - w dniu maratonu zorganiozwać doping w uzgodnionym czasie i miejscu oraz wykonać zdjęcia, filmy, itp.
 - przesłać fotografie wraz z imienną listą (imię, nazwisko, wiek),
 - śledzić wyniki na facebooku oraz oficjalnej stronie www 12. Cracovia Maratonu w zakładce Punkty Dopingu

5. Głosowanie
Na oficjalnej stronie internetowej lub facebooku po maratonie zostanie uruchomiony formularz, na którym wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali w 12. Cracovia Maraton będą mogli wskazać punkty ich zdaniem najlepiej dopingujące. Konkurs trwa od 28 kwietnia 2013 do 28 maja 2013 roku, kiedy to JURY konkursu rozstrzygnie, który punkt dopingu uzyskał najwięcej głosów oraz przyzna nagrody.
W skład JURY wchodzi 5 osób zaproszonych przez Organizatora. Jego skład będzie ogłoszony razem z wynikami konkursu.

6. Nagrody
Nagrodą główną jest pobyt w pensjonacie "W Słonecznej Dolinie" w Kamienicy (w Gorcach).

6. Odpowiedzialność
Organizator maratonu udostępnia miejsce wzdłuż trasy biegu liderowi wraz z osobami towarzyszącymi w celu zorganizowania punktu dopingu dla zawodników startujących w zawodach. Za wszelkie zdarzenia mające miejsce na punkcie dopingu, w tym nieszczęśliwe wypadki, organizator maratonu nie bieże odpowiedzialności, a odpowiedzialność ta jest dobrowolnie zadeklarowana przez osoby wyrażające chęć zorganizowania punkt dopingu. Organizator ma prawo niedopuścić do zorganizowania punktu, którego charakter mógłby naruszać czyjąś godność, uczucia religijne, być dyskryminujący lub wyrażać poglądy i opinie ogólnie przyjęte jako obraźliwe, niemoralne lub wulgarne. Za tego rodzaju zdarzenia odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby je wyrażające zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

6. Odpłatność
Organizator miejsce pod zorganizowanie dopingu udostępnia bezpłatnie na czas uzgodniony. W udostępnionym miejscu nie można prowadzić działalności gospodarczej w tym handlu obnośnego.

7. Promocja
Umieszczanie reklam oraz banerów na punktach dopingu musi zostać wcześniej uzgodnione z Organizatorem maratonu. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia promocji marek, produktów i usług stanowiących bezpośrednią konkurencję oficjalnych sponsorów, partnerów i patronów 12. Cracovia Maraton.
Organizator umieszcza na stronie internetowej,  w miejscu przeznaczonym na opis punktów, wybrane informacje uzyskane od lidera w tym m.in. numer i nazwę punktu, lokalizację, godzinę gotowości i czas funkcjonowania, opis charakterystki dopingu, logotypy, obrazki, zdjęcia, filmiki, mapki itp.

8. Kontakt i zgłoszenia
Oficjalny adres e-mail pod którym również przyjmowane są zgłoszenia: punktydopingu@zis.krakow.pl
Osobami do kontaktu są: Dominik Seroczyński 12 616 6334 oraz Grawit Nosiadek tel. 12 616 6322.
Wszelkie informacje na temat punktów dopingu dostępne są pod adresem strony:
http://www.cracoviamaraton.pl/artykuly/podkategoria/281/Punkty-dopingu

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Uważa się za wystarczające opublikowanie zmienionego regulaminu na oficjalnej stronie biegu, bez konieczności pisemnego, indywidualnego powiadamiania uczestników konkursu o jego zmianach.