Regulamin - Cracovia Maraton na Rolkach 2013

Kraków, dn. 15.04.2013 r.I. PATRONAT I ORGANIZATORZY


1. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Organizatorem Cracovia Maraton Na Rolkach jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Cracovia Maraton Na Rolkach odbędzie się 27 kwietnia 2013 roku
2. Start zawodników nastąpi z Alei 3 Maja na Krakowskich Błoniach  o godz. 16.00
3. Meta maratonu znajdować się będzie w Alei 3 Maja na Krakowskich Błoniach
4. Trasa o długości  42,195 km. prowadzi wokół Krakowskich Błoń i liczy 12 okrążeń.
5. Punkt odżywiania i odświeżania  będzie znajdował się na każdym okrążeniu czyli co 3550 metrów.
Na pierwszym stole będą ustawione kubki z wodą mineralną niegazowaną, na drugim stole będą ustawione kubki z napojem izotonicznym, na trzecim stole będą wyłożone owoce. Stoły ustawione będą co 10 metrów.
Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
6. Punkt medyczny będzie znajdował się 100 metrów za punktem odżywiania i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Na łyżworolkach startować mogą osoby, które do dnia 27.04.2013 r. ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Cracovia Maraton Na Rolkach, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
3. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
4. W Cracovia Maraton Na Rolkach Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma z chip, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie  3 godzin. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Zawodnicy, którzy nie ukończą Cracovia Maraton Na Rolkach do godziny 19:00 są zobowiązani do zejścia z trasy.
Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, zostanie zdyskwalifikowany.
6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń  osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
7. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek innych pojazdów, poza używanymi przez zawodników łyżworolkami.
8. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się w okolicy mety i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 27 kwietnia od godz.14:00 do 20.00 . Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających
11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
13.  Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w Cracovia Maraton Na Rolkach, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.  Zgłoszenia uczestnictwa w Cracovia Maraton na Rolkach przyjmowane są:
a. na stronie internetowej Cracovia Maraton do dnia 24 kwietnia do godz. 12.00
b. w Biurze Zawodów 26 i 27  kwietnia 2013 r.
2. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów .

Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani)

3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną zachodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Stadion Wisły). Wejście od strony ul. Reymana. 


Będzie czynne w dniach:
26.04.2013 r. w godzinach 12:00-17:00
27.04.2013 r. w godzinach 10:00-14:00
4.  Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.
5. Opłata startowa wynosi:
50 zł do dnia 24 kwietnia 2013 r.
100 zł w Biurze Zawodów w dniach 26-27.04.2013 r.
20% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości
6. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 24 kwietnia 2013 r.
b.  w Biurze Zawodów w dniach 26 i 27 kwietnia 2013 r.
7.  Numer konta:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10,
30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
W tytule przelewu wpisać: „Opłata startowa za Cracovia Maraton na Rolkach" oraz imię i nazwisko zawodnika.

Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: jsobczak@zis.krakow.pl.


8. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.
9. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy.V. KLASYFIKACJA

1. W Cracovia Maraton Na Rolkach prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a.  Generalna Kobiet i Mężczyzn
b.  W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
 K 16-17  M 16-17
 K 18-39  M 18-39
 K 40-49  M 40-49
 K 50-59  M 50-59
 K 60-69  M 60-69
 K 70 i starsze M 70 i starsi

VI. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Cracovia Maraton Na Rolkach w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Troje najlepszych zawodników i trzy najlepsze zawodniczki otrzymują puchary.
3.  Dekoracje zwycięzców odbędą się w czasie trwania Pasta Party w godz. 19.30-20.00

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd MPK. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.
2. W dniu 27  kwietnia w godzinach 14:00-20:00 na terenie Miasteczka Maratońskiego na krakowskich Błoniach odbędzie się "Pasta Party", udział dla każdego uczestnika maratonu. Podczas Pasta Party odbędą się dekoracje Cracovia Maraton Na Rolkach.

VIII. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji  Cracovia Maraton Na Rolkach pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy
2.  Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy na zasadzie wpłat grupowych bądź indywidualnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w Cracovia Maraton na  Rolkach obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z tyłu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator nie zapewnia łyżworolek, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników (kasków, ochraniaczy) oraz serwisu technicznego dla zawodników.
4. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 20:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
5. Dyrektor Cracovia Maraton Na Rolkach zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
6. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu biegu.