Regulamin Biegu Trzech Kopców (2011)

REGULAMIN

V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA

W BIEGU GÓRSKIM

"BIEG TRZECH KOPCÓW"

 

 

1. Cel imprezy
Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa i naszego regionu oraz zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi miasta .


2. Termin i miejsce
a. 2 października 2011 r. (niedziela)
b. Zbiórka uczestników biegu w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Dembowskiego 12 w Krakowie w godz. od 7.00 do 9.30
c. start godz.10.30 - pod Kopcem Krakusa ( Podgórze), meta pod Kopcem Piłsudskiego (Las Wolski).


3. Organizator

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie


4. Dystans
a. Długość trasy około 13 km. Różnica poziomów około 160 m.
b. Trasa: Kopiec Krakusa (start), ul. Dembowskiego, Rynek Podgórski, Kładka o. L. Bernatka, bulwary Wisły, ul. Św. Bronisławy al. Waszyngtona, Kopiec Kościuszki, Las Wolski, Kopiec Piłsudskiego (meta).
c. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz. 13.00


5. Warunki uczestnictwa

a. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
b. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni urodzeni w roku 1994 i starsi.
c. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
d. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
e. Opłata startowa wynosi:
20 zł przy wpłacie na konto
50 zł w Biurze Zawodów w dniu startu

f. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia.
g. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
h. Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 1000 osób


6. Zgłoszenia uczestnictwa
a. Do dnia 30 września 2011 r. do godz. 12.00 zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy na stronie biegu
b. Wpłaty można dokonać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego lub na konto:


Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013


Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Trzech Kopców za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

c. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dowód wpłaty oraz dokument potwierdzający tożsamość.
d. Zgłoszenia i wpłaty w dniu 2 października 2011 r. w godz. od 7.00 do 9.30 w Biurze Zawodów - Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12, Kraków (rejon startu biegu ).


7. Klasyfikacja

a. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii Open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
17 - 19 lat
20 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat
60 - 69 lat
70 i więcej lat
odrębnie dla kobiet i mężczyzn.


8. Nagrody

a. W kategorii Open nagrody otrzymują zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I-VI.
Wartość nagród dla kobiet i mężczyzn wynosi:

1 miejsce - 1.600 zł (w tym bon o wartości 700zł + 900 zł w gotówce)

2 miejsce - 1.300 zł (w tym bon o wartości 500zł + 800 zł w gotówce)

3 miejsce - 1.000 zł (w tym bon o wartości 300 zł + 700 zł w gotówce)

4 miejsce - 500 zł (nagroda pieniężna) + nagroda rzeczowa

5 miejsce - 400 zł (nagroda pieniężna) + nagroda rzeczowa

6 miejsce - 300 zł (nagroda pieniężna) + nagroda rzeczowa

b. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród w kategoriach wiekowych . Nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych otrzymają kobiety i mężczyźni, którzy zajmą miejsca I do III.

c. Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii Open nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.


UWAGA!!!


NAGRODY I WYGRANE A ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY
Podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowane są dochody uzyskane w zakresie nagród i wygranych. Zmienia się jednak w tym zakresie stawka podatku oraz sposób jego obliczania. Istnieje również szereg zwolnień z podatku.
Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10 % wygranej nagrody lub nagrody.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, wolne od podatku są:
Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową-jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760,00 zł.; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (pkt 68)


9. Świadczenia organizatora

a. Pakiet startowy zawiera: koszulkę, numer startowy, worek na bagaż osobisty do przechowalni, wodę mineralną oraz gorący posiłek na mecie.
b. Zawodnicy kończący bieg zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie medal pamiątkowy.
c. Trasa biegu będzie oznakowana.
d. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

e. Organizator zapewnia transport, ze startu na metę, bagażu osobistego zawodników, zapakowanego w ponumerowane worki otrzymane wraz z pakietem startowym. Samochód odjeżdża o godzinie 10.00

f. Dla kibiców podstawiony pod Biuro Zawodów zostanie autobus jadacy na metę. Odjazd o godzinie 10.40.

 

10. Uwagi końcowe
a. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
b. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
c. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
d. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
e. Uczestnicy Biegu muszą się stosować do niniejszego regulaminu oraz przepisów PZLA.
f. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
g. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem.


U W A G A !
Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków . Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

[zaktualizowano: 13.09.2011]