Regulamin

Regulamin biegu Nocna Dycha z Wawelem

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Nocna Dycha z Wawelem odbędzie się 28 kwietnia 2017 roku (piątek) w Krakowie.

2. Start biegu nastąpi z deptaku przy Al. 3 Maja w okolicy Stadionu Miejskiego
im. Henryka Reymana o godz. 21:00.

3. Meta biegu znajdować się będzie na deptaku przy Al. 3 Maja w okolicy
Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15:00-21:00;
28.04.2017 r. w godzinach 15:00-20:00.

III. TRASA

1. Długość trasy – 10 km. Trasa posiada atesty PZLA, AIMS oraz IAAF.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 1,5 godziny tj. do godziny 22.30.

3. Trasa będzie miała oznaczone kilometry od 1 do 10.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki  i uiszczenie opłaty startowej do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godziny 20:00 – w przypadku niewyczerpania limitu we wcześniejszym terminie.

2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 28 kwietnia 2017 roku ukończą 18 lat.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu
i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie
i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 22:30 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

9.W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach inwalidzkich (w tym hand bike, rim push, active wheelchair)
oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustanawia limit startujących – 4000 zawodników

2. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu Nocna Dycha z Wawelem przyjmowane są:

a. na stronie internetowej do 14 kwietnia 2017 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie  www.pzucracoviamaraton.pl) lub do dnia w którym zostanie wyczerpany limit podany w par. V pkt. 1

b. w Biurze Zawodów 27 i 28 kwietnia w przypadku nie wyczerpania limitu podanego w par. V pkt.1

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany
w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej nie gwarantuje udziału w biegu.

4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy (w przypadku niewyczerpania limitu) będą odbywały się
w Biurze Zawodów.

5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu Nocna Dycha z Wawelem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

6. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia.
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość,
a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

8. Opłata startowa wynosi:

40 zł – przelewem do dnia 31.03.2017 roku.;

60 zł – przelewem do dnia 14.04.2017 roku.;

120 zł – gotówką w dniach 27-28.04.2017 roku – w Biurze Zawodów.

9. Zniżki:

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości;

10. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- osoby niepełnosprawne,

- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,

 

11. Opłatę startową należy wpłacać:
a. przelewem na konto bankowe lub poprzez system płatności PayU do dnia 14.04.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu podanego w par. V pkt. 1
b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 27-28.04.2017 roku

Uwaga: Wpłata poprzez  system płatności PayU, bezpośrednio po rejestracji, gwarantuje natychmiastowe otrzymanie numeru startowego. W przypadku przelewu bankowego numer startowy nadawany jest w czasie do 5 dni roboczych.

12. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora  na adres e-mail: zapisy@zis.krakow.pl.

13. Konto bankowe:
Odbiorca (Organizator biegu Nocna Dycha z Wawelem): Zarząd Infrastruktury Sportowej
w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
Tytuł przelewu: „Opłata startowa Nocna Dycha z Wawelem za ....” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

W przypadku korzystania ze zniżek tytuł przelewu:

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej „Opłata startowa Nocna Dycha
z Wawelem 50% KKR za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika;

14. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości
(np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

c. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony
– nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu
o wyczerpaniu limitu startujących.

d. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 27.03.2017 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w żadnym przypadku.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 14.04.2017 roku nie będą uznawane. Dopłaty należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów w przypadku nie wyczerpania limitu.

h. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

i. Dokonanie wpłaty po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących nie powoduje umieszczenia zawodnika na liście rezerwowej. Wpłata dokonana po zamknięciu zapisów zostanie zwrócona na konto z którego została wpłacona. Organizator nie prowadzi listy rezerwowej.

VI. KLASYFIKACJA

1. W Biegu Nocnym prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. generalna Kobiet i Mężczyzn;

b. w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez Sponsorów biegu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

(WKRÓTCE).

3. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.

5. W przypadku nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika. 

6. Nagrody rzeczowe nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie
z organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora.

7. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego
 im. Henryka Reymana.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejka z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 28.04.2017 r. od godz. 18:00 do 23:00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy,
na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne,

- możliwość skorzystania z pryszniców po biegu.

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

8. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd Komunikacją Miejską. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.

IX. FINANSOWANIE

1.Koszty organizacji biegu Nocna Dycha z Wawelem pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników biegu Nocna Dycha
z Wawelem będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U.
z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

 1. Przeprowadzenia biegu Nocna Dycha z Wawelem, to jest :
  • rejestracji uczestnika oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia
   z obowiązku jej uiszczenia,
  • wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
  • przyznania i wydania nagród,
 2. rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody
 3. informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
 4. statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania
ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków, ul. Walerego Sławka 10

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu Nocna Dycha z Wawelem
jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia podczas biegu Nocna Dycha
z Wawelem kontroli antydopingowej.

3. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 23:00 w dniu odbywania się zawodów.

5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 Aktualizacja: 23.03.2017