Regulamin

REGULAMIN - 3. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski odbędzie się 16 października 2016 roku (niedziela) w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi z ul. Stanisława Lema o godz. 11:00. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od startu.

3. Meta półmaratonu będzie się znajdować w TAURON Arenie Kraków.

4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w TAURON Arenie Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie.

Czynne w dniach:

14.10.2016 r. w godzinach 16:00-21:00

15.10.2016 r. w godzinach 10:00-20:00

16.10.2016 r. w godzinach 7:00-9:00

(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej)

 

III. TRASA

1. Długość trasy półmaratonu 21 097,5 m.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin, tj. do godziny 14:00.

3. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 21.

4. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

a) <1:24:59

b) 1:25:00-1:29:59

c) 1:30:00-1:39:59

d) 1:40:00-1:49:59

e) 1:50:00-1:59:59

f) 2:00:00-2:09:59

g) 2:10:00<

5. Punkty odżywcze znajdować się będą na 5, 12 i 19 km.

6. Punkty odświeżania znajdować się będą na 8,5 i 15,5 km.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

7. Za punktami odżywiania i punktami odświeżania będą znajdowały się kabiny WC.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w 3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki, w tym uiszczenie opłaty startowej do 15.10.2016 r., tj. sobota,
do godziny 20:00 lub do momentu wyczerpania limitu startujących.

2. W 3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim mogą wziąć udział osoby, które do dnia 16.10.2016 r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik zobligowany jest złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. W 3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

9. Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa, Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.

10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu
w 3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustanawia limit startujących – 10.000 zawodników. Lista zostanie zamknięta
w momencie nadania numeru 10.000, po dokonaniu opłat przez 10.000 zawodników.

 Zgłoszenia uczestnictwa w 3.PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim przyjmowane są:

a. na stronie internetowej 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego do 3.10.2016 roku. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu: www.pzucracoviapolmaraton.pl

b. w Biurze Zawodów 14 i 15.10.2016 roku w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz (elektroniczny lub otrzymany
w Biurze Zawodów), podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy – w przypadku niewyczerpania limitu (14-15.10.2016 r.) będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem
w 3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział
w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w półmaratonie, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby,
po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania
w załączeniu).

Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego
na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

7. Opłata startowa wynosi:

50 zł – przelewem do dnia 31.07.2016 r.

70 zł – przelewem w dniach 01.08 - 3.10.2016 r.

100 zł – gotówką w dniach 14-15.10.2016 r. w Biurze Zawodów – w przypadku niewyczerpania limitu startujących

Dla wpłat drużynowych:

przy zapisie grupy 10 osób:

400 złotych w terminie do 31.07.2016 r.

600 złotych w terminie 01.08-3.10.2016 r.

W przypadku  grupy większej niż 10 osób, opłata za każdego kolejnego zawodnika,
w zależności od terminu wpłaty, wynosi odpowiednio:

40 zł do dnia 31.07.2016 r.

60 zł w dniach 01.08-3.10.2016 r.

8. Zapisy drużynowe:

a. Kapitan drużyny – jeden z zawodników danej drużyny, wypełnia formularz zapisów grupowych stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i wysyła go na adres zapisy@zis.krakow.pl

b. Następnie Kapitan drużyny zbiera listę nazwisk  zawodników należących do drużyny. Wpłaca kwotę za całą drużynę zgodnie z aktualnie obowiązującą opłatą startową dla wpłat drużynowych. W tytule przelewu podając:

„Opłata startowa Królewski za drużynę – ....” w miejsce kropek wpisując swoje imię
i nazwisko oraz nazwę drużyny.

Na adres mailowy: zapisy@zis.krakow.pl przesyła listę drużyny wraz z datą wpłaty
i wyszczególnionym nazwiskiem podanym w tytule przelewu.

UWAGA! Po przesłaniu do Organizatora listy drużyny – nie ma możliwości dopisania do listy kolejnych zawodników.

9. W dniu startu (16.10.2016) Biuro Zawodów w godz. 7:00-9:00 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.

10. Zniżki:

50% zniżki dla osób, które najpóźniej w dniu startu, ukończyły lub ukończą 60. roku życia

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

Zniżki nie łączą się. Organizator nie przewiduje dodatkowych zniżek.

11. Z opłaty startowej zwolnieni są:

- osoby niepełnosprawne,

- osoby zaproszone przez Organizatora,

- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,

- pacemakerzy.

12. Opłatę startową należy wpłacać:

a. przelewem na konto bankowe do dnia 3.10.2016 r.;

b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 14-15.10.2016 r. w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

13. Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty (warunek konieczny) do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl

14. Konto bankowe:

Odbiorca (Organizator 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego):

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753

Tytuł przelewu: "Opłata startowa KRÓLEWSKI za …..”   w miejsce kropek wpisać imię
i nazwisko zawodnika.

15. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstała z powodu siły wyższej;

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości
(np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem;

c. Opłata nie zostanie uznana, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej.

d Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika, najpóźniej do dnia 2.09.2016 r., po uprzednim kontakcie z Organizatorem.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora;

g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 3.10.2016 r. nie będą uznawane. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora. Dopłaty należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów;

h. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

 

VI. KLASYFIKACJA

1. W3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: K 18-29, M 18-29, K 30-39, M 30-39,
K 40-49, M 40-49, K 50-59, M 50-59, K 60-69, M-60-69, K 70 i starsze M, 70 i starsi

c. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet
i mężczyzn:

• Kategoria B1 – osoby 100% niewidome z przewodnikiem

• Kategoria B2 – osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

2. Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność
z tytułu narządu wzroku np. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu, który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku. Podczas rejestracji zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem
w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn:

I miejsce – 10 000,00 zł

II miejsce – 8 000,00 zł

III miejsce – 6 000,00 zł

IV miejsce – 4 000,00 zł

V miejsce – 2 000,00 zł

VI miejsce – 1 000,00 zł

3. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

4. Dodatkowo, puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

5. W klasyfikacji generalnej zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (kategorie B1 i B2) nagrody rzeczowe otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w kategoriach kobiet i mężczyzn.

6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

7. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej.

9. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie
z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

10. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej. 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu stref startu oraz mety.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnie z prysznicami i depozyt zlokalizowane zostaną w TAURON Arenie Kraków. Będą czynne w dniu 16.10.2016 r. od godz. 9.00 do 16.00.

4. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

Ponadto:

- możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

- posiłek regeneracyjny po biegu.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku
i kondycji uczestnika.

8. Organizator nie przewiduje bezpłatnego noclegu dla zawodników startujących w biegu.

IX. FINANSOWANIE

Koszty organizacji 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz International Association of Athletics Federations,
a także niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Podczas 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa.

4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 14:30 w dniu odbywania się zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

 

Aktualizacja: 19.07.2016 r.