Regulamin

Regulamin
IX Krakowskiego Biegu Sylwestrowego


1. Cel i charakter imprezy

1. Zachęcenie jak największej liczby turystów i mieszkańców Krakowa do radosnego, sportowego pożegnania Starego i oczekiwania na powitanie Nowego Roku.
2. Promocja historycznego Krakowa jako nowoczesnego miasta turystyki sportu i dobrej zabawy.
3. Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej.
4. Pobudzenie wyobraźni i inspiracji twórczych uczestników biegu do zabawnego i atrakcyjnego przebrania w duchu kultury Krakowa i idei radosnego żegnania Starego Roku.

2. Organizator

1. Krakowski Klub Biegacza Dystans
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Organizator Cracovia Maraton
3. Gmina Miejska Kraków

3. Termin

31 grudnia 2012 r., godz. 12:00.

4. Miejsce i trasa

Start: Rynek Główny
Meta: Rynek Główny

Radosna Dziesiątka (10km): Rynek Główny (u wylotu ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Bulwar Inflancki, Bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą do Smoka, Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny.

Smocza Piątka (5km): Rynek Główny (u wylotu ul. Siennej), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Centrum Informacji, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny.

Uwaga! Na Bulwarze Czerwieńskim (niedaleko wylotu ul. Bernardyńskiej w ul. Smoczą) nastąpi rozdział trasy, prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie.
5. Dystans

Radosna Dziesiątka - 10 km
Smocza Piątka - 5 km

6. Limit czasu

Limit czasu na przebiegnięcie każdej z tras wynosi 90 minut.

7. Program imprezy

31 grudnia 2012 r.

8.00-11.30 - zapisy w Biurze Zawodów
10.00-11.30 - zgłaszanie uczestników biegu do konkursu na najlepsze przebranie
11.40 - wspólna rozgrzewka przed biegiem
11.55 - oficjalne rozpoczęcie biegu
12.00 - start
13.00 - dekoracja zwycięzców Smoczej Piątki
13.20 - dekoracja zwycięzców Radosnej Dziesiątki
13.30 - zamknięcie mety
13.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe
14.00 - oficjalne zakończenie biegu.

8. Pomiar czasu

Elektroniczny - za pomocą chipów (chipy jednorazowe, bez pobierania kaucji).

9. Biuro Zawodów

Adres: Szkoła Podstawowa nr 1, Kraków, ul. św. Marka 34
Czynne :
30 grudnia 2012 r. w godzinach 17.00-20.00
31 grudnia 2012 r. w godzinach 8.00-11.30

10. Zgłoszenia i informacje

1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie - www.biegsylwestrowy.krakow.pl
2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 24 grudnia 2012 r.
3. Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 30 31 grudnia 2012 r.


11. Limit uczestników

Organizator ustala limit uczestników 1500 osób (decyduje kolejność wpłat).

12. Opłata startowa

30 złotych do dnia 30 listopada 2012 r. - przelew
40 złotych w dniach od 1 do 24 grudnia 2012 r. - przelew
60 złotych w dniach 30-31 grudnia 2012 r. (płatne gotówką w Biurze Zawodów)
20 złotych uczestnicy poniżej 15 roku życia (urodzeni po 31 grudnia 1997 r.
- dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5km - Smoczej Piątki)

Wysokość opłaty dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+:
24 zł do 30.11.2012 r. - przelew
32 zł od 1-24.12.2012 r. - przelew
48 zł płatne gotówką w Biurze Zawodów
16 zł jeśli opłata wnoszona jest za dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia - przelew lub gotówka w biurze zawodów

Numer konta:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Sylwestrowy za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku!

Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty.

13. Warunki uczestnictwa

1. W Krakowskim Biegu Sylwestrowym mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów.
2. Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej na warunkach i w terminie określonym przez Organizatora.
3. W Krakowskim Biegu Sylwestrowym mogą wziąć udział osoby, które podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, oświadczenie o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez KKB Dystans i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
4. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które:
Radosna Dziesiątka - ukończyły 15 rok życia (urodziły się przed 1.01.1997 r.). Smocza Piątka - nie wprowadza się limitu wieku.
5. Osoby, które nie ukończyły 18 lat powinny przedstawić w Biurze Zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
6. Osoby, które nie ukończyły 15 lat mogą startować wyłącznie pod opieką rodzica
lub opiekuna.
7. Organizator dopuszcza do startu osoby niepełnosprawne, bez odrębnych klasyfikacji.
Ze względu na porę roku i warunki atmosferyczne osoby na wózkach oraz mające problemy z poruszaniem się, powinny zachować szczególną ostrożność.
Osoby niepełnosprawne nie są zwolnione z opłaty startowej.

14. Klasyfikacja i nagrody

1. Nagrody w kategorii open kobiet i mężczyzn w Radosnej Dziesiątce i Smoczej Piątce - zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary i nagrody pieniężne w tej samej wysokości niezależnie od dystansu:

o I miejsce - 400 zł;
o II miejsce - 300 zł;
o III miejsce - 200 zł.

2. Na dystansie Smocza Piątka zostaje wprowadzona odrębna kategoria dla zawodników Nordic Walking.

a. Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii Nordic Walking, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego zaznaczyć odpowiednie pole.
b. W kategorii Nordic Walking kobiet i mężczyzn - zawodnicy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
c. Zawodnicy startujący w kategorii Nordic Walking powinni stosować się do pozostałych zapisów niniejszego regulaminu.
d. Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika pokonującego trasę w sposób niezgodny z zasadami Nordic Walking.

3. Podczas Krakowskiego Biegu Sylwestrowego zorganizowana zostanie Krakowska Parada Sylwestrowa - konkurs na najlepsze przebranie biegowo sylwestrowe.

a. Zamiar wzięcia udziału w konkursie należy przed biegiem zgłosić zespołowi Jurorów.
b. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów Imprezy wymienionych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
c. Decyzje Jury odnośnie wyników Krakowskiej Parady Sylwestrowej są ostateczne i nieodwołalne.
d. Podczas Krakowskiej Parady Sylwestrowej wprowadzone zostają następujące kategorie:

• najlepiej przebrany zespół;
• najlepiej przebrana para;
• najlepsze przebranie indywidualne.

e. Podczas zgłaszania udziału w Krakowskiej Paradzie Sylwestrowej należy określić kategorię. Zawodnik może zostać sklasyfikowany tylko w jednej dostępnej kategorii.
f. Zespół powinien liczyć minimum 5 osób.
g. Pary (zespoły dwuosobowe) muszą wspólnie pokonać całą trasę biegu i wbiec na metę trzymając się za ręce.
h. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do startu zawodnika, którego przebranie może obrażać uczucia religijne, etyczne lub estetyczne innych osób.
i. W Krakowskiej Paradzie Sylwestrowej sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy w kompletnym przebraniu ukończą bieg.
j. Nagrody podczas Krakowskiej Parady Sylwestrowej:

? Najlepiej przebrane zespoły otrzymają:
o I miejsce - 1000 zł;
o II miejsce - 600 zł;
o III miejsce - 400 zł.

? Najciekawiej przebrane pary otrzymują:
o za miejsca I-III - nagrody rzeczowe.

? Zwycięzcy w konkursie indywidualnym na najlepsze przebranie otrzymają:
o I miejsce - 700 zł;
o II miejsce - 500 zł;
o III miejsce - 300 zł;
o za miejsca IV-X - nagrody rzeczowe.

15. Świadczenia dla uczestników

1. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, a po ukończeniu biegu zgodnie z regulaminem pamiątkowy medal.
2. Po skończonym biegu zawodnicy, na podstawie posiadanych numerów startowych, otrzymają ciepłe napoje oraz ciepły posiłek.
3. Przed startem - w Biurze Zawodów - zostanie uruchomiona szatnia oraz przechowalnia odzieży, czynna w dniu 31 grudnia 2012 roku w godzinach
9.00-14.30. Deponowanie i wydawanie rzeczy tylko na podstawie numeru startowego otrzymanego w Biurze Zawodów. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.
4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

16. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów.
3. Chipy służące do pomiaru czasu należy umieścić zgodnie z instrukcją.
4. W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.
5. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
7. W trakcie zawodów obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.
8. Z powodu warunków zimowych wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Organizator nie dopuszcza do biegu (pod rygorem ściągnięcia z trasy) zawodników biegnących bez obuwia.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
11. Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu biegu do Organizatora,
po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu kwota
ta będzie zwrócona.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.


Zarząd KKB Dystans
Dyrektor Biegu - Paweł Żyła

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Koordynator Biegu - Anna Fronczysty-Gałązka


 krakow  zis  Logotyp_KKB_Dystans.png