Regulamin - 12. Krakowski Bieg Sylwestrowy

 

REGULAMIN 12. KRAKOWSKIEGO BIEGU SYLWESTROWEGO

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

1. Zachęcenie jak największej liczby turystów i mieszkańców Krakowa do radosnego, sportowego pożegnania Starego i oczekiwania na powitanie Nowego Roku.

2. Promocja historycznego Krakowa jako nowoczesnego miasta turystyki sportu i dobrej zabawy.

3. Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej.

4. Pobudzenie wyobraźni i inspiracji twórczych uczestników biegu do zabawnego i atrakcyjnego przebrania w duchu kultury Krakowa i idei radosnego pożegnania Starego Roku.

 

II. ORGANIZATORZY

Gmina Miejska Kraków,

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

Krakowski Klub Biegacza Dystans.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Krakowski Bieg Sylwestrowy odbędzie się 31 grudnia 2015 roku (czwartek) w Krakowie.

2. Start Biegu nastąpi z Rynku Głównego o godz. 12:00.

3. Meta biegu znajdować się będzie na Rynku Głównym.

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Marka 34
w Krakowie

Czynne w dniach:

30.12.2015 r. w godzinach 15:00-20:00;
31.12.2015 r. w godzinach 7:30-11:00.

 

IV. TRASA

1. Smocza Piątka (5 km) – numery startowe i trasa oznaczone kolorem czerwonym

Rynek Główny (pomiędzy ul. Sienną a ul. Grodzką), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Centrum Informacji, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny.

 

2. Radosna Dziesiątka (10 km) – numery startowe i trasa oznaczone kolorem zielonym

Rynek Główny (pomiędzy ul. Sienną a ul. Grodzką), ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska, Bulwar Czerwieński (Smok Wawelski), Bulwar Inflancki, Bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą do Smoka, Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny.

 

3. Rozdział trasy nastąpi przy wlocie ul. Bernardyńskiej w ul. Smoczą.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizator wprowadza limit startujących – 2000 uczestników – decyduje kolejność wpłat. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 2 000. numeru startowego.

2. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki  i uiszczenie opłaty startowej do dnia 31 grudnia 2015 r. do godz. 11:00 w przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń –informacja o wyczerpaniu limitu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

3. Na dystansie Radosnej Dziesiątki (10 km)  mogą wziąć udział osoby, które do dnia 31 grudnia 2015 r. ukończą 18 lat. Na dystansie Smoczej Piątki (5 km) Organizator nie wprowadza limitu wieku.

4. W przypadku osób niepełnoletnich podczas weryfikacji w Biurze Zawodów wymagana jest obecność rodzica/opiekuna prawnego.

5. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania
w komunikacie końcowym zawodów.

7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie
i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut.

8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

9. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:30 są zobowiązani do przerwania biegu, pozostanie na trasie po upływie tego czasu, grozi odpowiedzialnością własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

10. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

11. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

12. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

13. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

14. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ze względu na warunki zimowe wskazane jest, aby, każdy uczestnik ubezpieczył się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

15. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Sylwestrowym przyjmowane są:

a. na stronie internetowej do 17 grudnia 2015 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej biegu.)

b. w Biurze Zawodów 30 i 31 grudnia – w przypadku nie wyczerpania limitu podanego
w pkt.V.1 niniejszego regulaminu.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany
w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy, w przypadku niewyczerpania limitu, będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu Sylwestrowym oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście
(pliki do pobrania w załączeniu).  Akceptowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze przekazanym przez organizatora.
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość,
a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

7. Opłata startowa wynosi:

20 zł – uczestnicy poniżej 18. roku życia (dopuszcza się ich udział wyłącznie na dystansie Smoczej Piątki – 5km) – przelewem do dnia 17.12.2015 r.

40 zł – uczestnicy powyżej 18. roku życia (na obu dystansach) – przelewem do dnia 17.12.2015 r.;

 

40 zł – uczestnicy poniżej 18. roku życia (dopuszcza się ich udział wyłącznie na dystansie Smoczej Piątki – 5km) – gotówką w dniach 30-31.12.2015 r. – w Biurze Zawodów.

70 zł – uczestnicy powyżej 18. roku życia (na obu dystansach) – gotówką w dniach 30-31.12.2015r. – w Biurze Zawodów.

8. Zniżki:

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości;

9. Opłatę startową należy wpłacać:
a. przelewem na konto bankowe do dnia 17.12.2015;
b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 30-31.12.2015.

10. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email: zapisy@zis.krakow.pl.

11. Konto bankowe:
Odbiorca (Organizator Biegu): Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu zależnie od wybranego dystansu: "Opłata startowa Smocza Piątka za...."
w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika” lub „Opłata startowa Radosna Dziesiątka za...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika”

W przypadku korzystania ze zniżek tytuł przelewu:

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej "Opłata startowa Bieg Sylwestrowy Smocza Piątka/Radosna Dziesiątka 50% KKR za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika;

12. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości
(np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

c. Opłata oraz pakiet startowy mogą być scedowane na innego zawodnika wyłącznie do dnia 17.12.2015 po uprzednim kontakcie z organizatorem.

d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

e. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

f. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 17.12.2015 r. nie będą uznawane. Dopłaty należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów.

g. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

VII. KLASYFIKACJA

1. W Biegu Sylwestrowym prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. generalna Kobiet i Mężczyzn na dystansie Smoczej Piątki (5 km);

b. generalna Kobiet i Mężczyzn na dystansie Radosnej Dziesiątki (10 km);

c. drużynowa – dla najliczniej reprezentowanej grupy biegowej (kluby, stowarzyszenia). Nagrodzony zostanie klub, z którego największa liczba reprezentantów ukończy zawody). Pod uwagę brana będzie nazwa klubu podana indywidualnie przez każdego zawodnika podczas zapisów.

2. Podczas Krakowskiego Biegu Sylwestrowego zorganizowany zostanie konkurs na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe.

a. Zamiar wzięcia udziału w konkursie powinien zostać przed biegiem zgłoszony zespołowi Jurorów.

b. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz zaproszeni goście.

c. Decyzje Jury odnośnie wyników Konkursu są ostateczne i nieodwołalne.

 

d. Podczas Konkursu wprowadzone zostają następujące kategorie:

• najlepiej przebrany zespół (każdy członek zespołu musi posiadać osobny numer startowy umieszczony w widocznym miejscu na przebraniu);

• najlepiej przebrana para; (każdy członek zespołu musi posiadać osobny numer startowy umieszczony w widocznym miejscu na przebraniu);

• najlepsze przebranie indywidualne

• najlepiej przebrane dziecko/nastolatek poniżej 18. roku życia

 

e. Podczas zgłaszania udziału w Konkursie należy określić kategorię. Zawodnik może zostać sklasyfikowany tylko w jednej dostępnej kategorii.

f. Zespół powinien liczyć minimum 3 osoby. 

g. Pary (zespoły dwuosobowe) muszą wspólnie pokonać całą trasę biegu i wbiec na metę trzymając się za ręce.

h. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu zawodnika, którego przebranie może obrażać uczucia religijne, etyczne lub estetyczne innych osób.

i. W Konkursie sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy w kompletnym przebraniu ukończą bieg.

3. Podczas biegu prowadzona będzie również klasyfikacja na najlepsze przebranie w ramach akcji „Bezpiecni”. Klasyfikacja dotyczyć będzie osób, których przebranie nawiązywało będzie do akcji związanej z likwidacją niskiej emisji.

Osoby biorące udział w klasyfikacji na najlepsze przebranie w ramach akcji „Bezpiecni” biorą również udział w podziale nagród w Konkursie na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe wg zapisów regulaminu dotyczących udziału w Konkursie na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe.

 

VIII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na obu dystansach:

I miejsce – 400 zł

II miejsce – 300 zł

III miejsce – 200 zł

3. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na obu dystansach.

4. Trzy najliczniej reprezentowane grupy biegowe otrzymają puchary.

5. Zwycięzcy Konkursu na najlepsze przebranie biegowo-sylwestrowe otrzymują nagrody pieniężne o wartości:

a. najlepiej przebrane zespoły:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 600 zł

III miejsce – 400 zł

 

b. najlepiej przebrane pary:

I miejsce – 700 zł

II miejsce – 500 zł

III miejsce – 300 zł

 

c. zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce – 700 zł

II miejsce – 500 zł

III miejsce – 300 zł

IV-X miejsce – nagrody rzeczowe

 

d. najlepiej przebrane dziecko/nastolatek do ukończenia 18. roku życia:

I –III miejsce – nagrody rzeczowe

 

6. Nagrody pieniężne w klasyfikacji na najlepsze przebranie związane z likwidacją niskiej emisji (Akcja „Bezpiecni”)

 

I miejsce – 500 złotych

II miejsce – 300 złotych

III miejsce – 200 złotych

7. Nagrody rzeczowe nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora.

8. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Marka 34
w Krakowie czynne w dniu zawodów w godzinach: 8.00-15.00

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne,

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

8. Po zakończeniu biegu, na podstawie numery startowego, zawodnicy otrzymają ciepłe napoje oraz ciepły posiłek.

 

X. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji Biegu Sylwestrowego pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy
i Partnerzy wydarzenia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

4.Ze względu na warunki zimowe organizator nie dopuszcza do biegu (pod rygorem usunięcia z trasy) zawodników startujących bez obuwia.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 14.00 w dniu odbywania się zawodów. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne i nieodwołalne.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Dyrektor Biegu: Krzysztof Kowal

Dyrektor Sportowy Biegu: Kamil Wojas

Sędzia Główny: Edward Stawiarz

 

Aktualizacja: 11.12.2015