REGULAMIN 10. PZU BIEGU TRZECH KOPCÓW

 

REGULAMIN 10. PZU BIEGU TRZECH KOPCÓW –  MIĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM

 

1. Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa i naszego regionu oraz zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi miasta.

 

2. Organizator

Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

3. Termin i miejsce

a) 2 października 2016 r. (niedziela)

b) Start godz.10:30 pod Kopcem Krakusa (Podgórze), Meta pod Kopcem Piłsudskiego
(Las Wolski)

c) Biuro Zawodów – Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12, Kraków,
czynne w dniach: 

01.10.2016 (sobota)  w godz. 10:00-20:00;

02.10.2015 (niedziela) w godz. 8:00-9:30.

 

4. Trasa 

a) Długość trasy około 13 km. Różnica poziomów około 160 m.

b) Trasa: start – Kopiec Krakusa (Podgórze), ul. Dembowskiego, Rynek Podgórski, Kładka im. o. Bernatka, Bulwary Wiślane, ul. Św. Bronisławy, al. Waszyngtona, Kopiec Kościuszki, Las Wolski, Kopiec Piłsudskiego (meta).

c) Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 2 godzin, tj. do godz. 12:30.

d) Punkt odświeżania będzie znajdował się w rejonie Kopca Kościuszki, przy Al. Jerzego Waszyngtona.

e) Punkty medyczne – na starcie i mecie oraz mobilny podążający
za zawodnikami.  

 

5. Warunki uczestnictwa

a) Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 2 500 osób. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 2 500 numeru startowego.

b) Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika i uiszczenie opłaty startowej do dnia 02.10.2016 r. w przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń. 

c) W biegu mogą startować osoby, które do dnia 02.10.2016 r. ukończą 16. rok życia. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie zostaną dopuszczone do startu w żadnym przypadku.

d) Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w biegu.

e) Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
W imieniu osób, które nie ukończyły 18 roku życia, oświadczenie podpisują rodzice/opiekunowie prawni.

f) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

g) Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi oraz z psami ze względów bezpieczeństwa.

h) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Poza sytuacją wskazaną w pkt. 6 lit. l

i) Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Osoby takie będą dyskwalifikowane. 

j) Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

A – zawodnicy z czasem poniżej 00:59;

B – zawodnicy z czasami 01:00-1:09;

C – zawodnicy z czasami 01:10-1:19;

D – zawodnicy z czasami powyżej 01:20.

6. Zgłoszenia i opłata startowa

a) Zgłoszenia uczestnictwa w 10. PZU Biegu Trzech Kopców przyjmowane są: na stronie internetowej biegu do dnia 26 września 2016 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu – www.pzubiegtrzechkopcow.pl).
W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń podanego w pkt. 5 lit. a zapisów można dokonywać w Biurze Zawodów w dniach 1-2  października 2016 roku.

b) Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany
w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej.

c) Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i ewentualne dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów. 

d) Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. W imieniu osób, które nie ukończyły 18 roku życia, oświadczenie podpisują rodzice/opiekunowie prawni.

e) Opłata startowa:

Przelew:

40 zł do dnia 31.08.2016;

70 zł w dniach 1.09-26.09.2016.

W Biurze Zawodów gotówką: 100 zł w dniach 01-02.10.2016 r. – wyłącznie w przypadku gdy nie zostanie wyczerpany limit startujących.

f) Wpłaty można dokonać w Biurze Zawodów (W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń podanego w pkt. 5 lit. a) lub na konto:

Odbiorca (Organizator 10. PZU Biegu Trzech Kopców): 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
Tytuł przelewu: "Opłata startowa PZU Bieg Trzech Kopców za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 

g) Organizator wystawia faktury VAT. Dane do faktury wraz z potwierdzeniem wpłaty (warunek konieczny) należy przesłać do organizatora na adres zapisy@zis.krakow.pl

h) Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

i) Wpłaty dokonane przelewem po terminie 26 września 2016 r. nie będą uznawane.
Opłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.

j) Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60. roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz osoby niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

k) Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej przedstawionej do wglądu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przy odbiorze pakietu startowego mogą skorzystać z 50% rabatu wyliczonego odpowiednio do czasu i formy zapłaty.

l) Raz wniesiona opłata startowa, jak i nadpłacone kwoty, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.

m) Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę. Opłata startowa może zostać przepisana na innego zawodnika, po uprzednim kontakcie  z Organizatorem, nie później niż do dnia 31.08.2016 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty startowej w żadnym wypadku.

n) Opłata startowa nie zostanie uznana, gdy zawodnik nie znajduje się na liście startowej, nie został zarejestrowany przed dokonaniem opłaty oraz gdy została wpłacona po wyczerpaniu się limitu zgłoszeń.

o) Nie ma możliwości  podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby.
Za wyjątkiem sytuacji gdy oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.

p) Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby na podstawie podpisanego przez zawodnika oświadczenia oraz upoważnienia (plik do pobrania w załączniku). Przyjmowane będą wyłącznie oryginały dokumentu na druku organizatora!

r) Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

 

7. Klasyfikacja

a)  Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz
w kategoriach wiekowych: 

16 - 19 lat;

20 - 29 lat;

30 - 39 lat;

40 - 49 lat;

50 - 59 lat;

60 - 69 lat;

70 i więcej lat; odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

b) Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast kategorii wiekowych na podstawie czasów netto.

 

8. Nagrody

a) W kategorii generalnej nagrody otrzymują zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1. do 3.

b) Wartość nagród w kategorii generalnej dla kobiet i mężczyzn: 

Mężczyźni:

I miejsce – 4000 zł

II miejsce – 3000 zł

III miejsce – 2000 zł

 

Kobiety:

I miejsce – 4000zł

II miejsce – 3000zł

III miejsce – 2000zł

c) Nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych otrzymają kobiety i mężczyźni, którzy zajmą miejsca 1. do 3.

d) Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej biorą udział w podziale nagród
dla poszczególnych kategorii wiekowych.

e) W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f) Nagrody rzeczowe oraz puchary, nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać, po wcześniejszym kontakcie, w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od daty imprezy. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

9. Świadczenia Organizatora

a) Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy.

b) Zawodnicy kończący bieg zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie medal pamiątkowy.

c) Trasa biegu będzie oznakowana.

d) Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

e) Organizator zapewnia transport ze startu na metę bagażu osobistego zawodników, zapakowanego w ponumerowane worki otrzymane wraz z pakietem startowym. Depozyt (samochody dostawcze) na starcie znajdował się będzie przed Biurem Zawodów i będzie czynny w dniu 02.10.2016 r. w godz. 7:30-10:00 oraz na mecie w godzinach 11:00-13:30. Samochody ze startu odjeżdżają o godzinie 10:05. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

f) Dla kibiców podstawione zostaną dwa autobusy jadące z okolic startu na parking przed Ogrodem Zoologicznym. Odjazd pierwszego około godziny 10:25, drugiego około godz. 10:50. 

g) Po zakończeniu imprezy autobusy wiozące zawodników do centrum zostaną podstawione przed Ogrodem Zoologicznym.

h) Dla zawodników będzie zapewniony bezpłatny przejazd komunikacją miejską w dniach 01-02.10.2016, na podstawie numeru startowego. 

 

10. Uwagi końcowe

a) Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

b) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu, centralnie na klatce piersiowej.

c) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

d) W dniu 02.10.2016 r. wjazd w strefę startu, mety oraz w okolicę Biura Zawodów możliwy jest wyłącznie dla pojazdów posiadających odpowiedni identyfikator.

e) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

f) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem biegu.

 

U W A G A ! Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Aktualizacja: 19.07.2016