PZU CM dla Zawodników Niepełnosprawnych na wózkach

 

Regulamin | Zapisy | Lista startowa

REGULAMIN 15. PZU CRACOVIA MARATON DLA ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza odbędzie się 15 maja 2016 roku w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi z Rynku Głównego w Krakowie o godz. 8:58.

3. Meta wyścigu będzie się znajdować na Rynku Głównym w Krakowie.

5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20.

Czynne w dniach:

12.05.2016r. w godzinach 12:00-20:00
13.05.2016r. w godzinach 12:00-20:00
14.05.2016r. w godzinach 10:00-20:00
W dniu startu 15.05.2016 r. Biuro Zawodów – nieczynne.

III. TRASA

1. Długość trasy wyścigu – ok. 22 km (jedna pętla trasy 15. PZU Cracovia Maraton).

2. Trasę należy pokonać do godziny 12:00.

3. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry od 1 do 20.

4. Zawodnicy ustawiają się w strefie startowej przed uczestnikami biegu maratońskiego.

5. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 kilometrów. Na pierwszych stołach stole będą ustawione kubki z wodą mineralną niegazowaną, kolejno będą ustawione kubki z napojem izotonicznym, wyłożone owoce oraz ponownie kubki z wodą mineralną niegazowaną.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

6. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5 km i będą wyposażone w miski z czystą wodą a na stołach ustawione będą kubki z wodą mineralną niegazowaną.

7. Punkty medyczne będą znajdowały się za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w imprezie jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 14 maja 2016 r. do godz. 20:00.

2. W wyścigu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 15 maja 2016 r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w wyścigu.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności w czasie imprezy będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest pokonanie zatwierdzonej trasy wyścigu i ukończenie go w regulaminowym czasie.

6. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 są zobowiązani do przerwania wyścigu i opuszczenia trasy.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania wyścigu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

9. Zabrania się używania na trasie wyścigu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników wózkami oraz pojazdami Organizatora.

10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zawodnicy biorący udział w wyścigu są zwolnieni z opłaty startowej. Weryfikacja prowadzona będzie w Biurze Zawodów – na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w 15. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na wózkach przyjmowane są:

a. na stronie internetowej do 29 kwietnia 2016 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu – www.pzucracoviamaraton.pl).

b. w Biurze Zawodów 12, 13, 14 maja.

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów oraz podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów.

4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów.

5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w imprezie oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w imprezie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

6. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.

7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie upoważnienia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia.

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. 

VI. KLASYFIKACJA

W wyścigu prowadzona będzie następująca klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych w kategoriach kobiet i mężczyzn na wózkach typu: 
- HAND BIKE
- RIM PUSH
- ACTIVE WHEELCHAIR

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy wyścig w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Wartość nagród w kategoriach dla osób niepełnosprawnych ufundowanych przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość do nagradzania w tej kategorii zawodników poniżej III miejsca.) WKRÓTCE

3. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie wyścigu.

4. W przypadku nagród pieniężnych  zostaną one wypłacone na konto podane przez zawodnika. 

5. Nagrody rzeczowe nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 15.05.2016 r. od godz. 7.00 do 16.30.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

Ponadto:

- bezpłatny udział w Pasta Party,

- posiłek regeneracyjny po wyścigu.

6. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie maratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

7. W dniu 14 maja w godzinach 14:00-20:00 na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana odbędzie się „Pasta Party”. Bezpłatny udział ma zapewniony każdy zweryfikowany uczestnik wyścigu.

 

IX. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji 15. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na wózkach pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników 15. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na wózkach obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Biegu do godziny 12:30 w dniu odbywania się zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Zgłoszenie poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Aktualizacja: 3.03.2016 r.