Przetarg ofertowy na prowadzenie obsługi punktów cateringowych oraz restauracji, znajdujących się na Stadionie Miejskim im. H. Reymana

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uprzejmie informuje, że ogłasza przetarg ofertowy na prowadzenie obsługi punktów cateringowych oraz restauracji, znajdujących się na Stadionie Miejskim im. H. Reymana przy ul. Reymonta 22

 

Punkty cateringowe wraz z zapleczem zlokalizowane są:

- na trybunie wschodniej: poziom 0 – 4 punkty, poziom 2 – 3 punkty,

- na trybunie północnej : poziom 0  z magazynami na poziomie -1 – 4, poziom 1 – 4 punkty,

- na trybunie zachodniej: poziom 0 – 3 punkty, poziom 2 – 3 punkty, poziom 3 – 1 punkt, poziom 4 – 1 punkt.

Restauracje:

- trybuna wschodnia: poziom 1 – restauracja wraz z zapleczem o pow. 387 m2,

- trybuna zachodnia: poziom 1 – restauracja wraz z zapleczem o pow. 770 m2
i zaplecze kuchenne na poziomie – 1 o pow. 590 m2.

Wymienione punkty cateringowe i ich zaplecze oraz restauracje i ich zaplecze nie posiadają wyposażenia.

Dzierżawca zobowiązany będzie do wyposażenia przedmiotu umowy dzierżawy w urządzenia, pozwalające na - zgodne z właściwymi przepisami i warunkami technicznymi  obiektu - prowadzenie działalności z zgodnej przeznaczeniem pomieszczeń i celem umowy.

Dzierżawca pomieszczeń, oprócz prowadzenia restauracji, świadczyć będzie usługi cateringowe dla widzów w trakcie imprez, w tym także dla kibiców w trakcie meczów rozgrywanych przez Wisłę Kraków.

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy będzie przedstawienie przez dzierżawcę pisemnego porozumienia zawartego z Wisłą Kraków SA, określającego warunki organizacji cateringu w trakcie imprez organizowanych przez Wisłę SA.

 

Podmiot wyłoniony w przetargu korzystać będzie z pomieszczeń na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 10 lat.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, p. 6. do dnia 12 maja 2014 r. do godz.10.00.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

- dane oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z danymi kontaktowymi.

- oferowaną cenę netto za dzierżawę 1 punktu i cenę za dzierżawę restauracji,

- opis asortymentu, oferowanego w punktach cateringowych,

- koncepcję wykorzystania restauracji,

- opis dotychczas prowadzonej działalności, referencje, itp.

- kopię zawartego porozumienia z Wisłą Kraków SA.

 

Oferty oceniane będą wg następującego kryterium:

- zaproponowana wysokość czynszu dzierżawnego - waga 50%

- opis asortymentu – waga 30 %

- koncepcja wykorzystania restauracji – waga 10%,

- opis dotychczas prowadzonej działalności, referencje, itp. – 10%,

Wyjaśnia się, że przy ocenie  kryterium „opis asortymentu” przedmiotem oceny będzie jego różnorodność, zaś przy ocenie kryterium „koncepcja wykorzystania restauracji” – przedmiotem oceny będzie sposób prowadzenia, np. czy tylko w czasie imprez na stadionie, restauracja stała, także imprezy okazjonalne, itp.

 

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą  oglądać pomieszczenia przeznaczone do wydzierżawienia w dniach  6 lub 7 maja  br.w godzinach 8-15.

 

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem (12) 616-6430.