Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.274.1.2013.RZA

Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji projektu PPP nowe perspektywy mających na celu wyłonienie partnera prywatnego dla modelowej inwestycji realizowanej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie). Sprawa numer: NZ.274.1.2013.RZA

 

Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji projektu PPP nowe perspektywy mających na celu wyłonienie partnera prywatnego dla modelowej inwestycji realizowanej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie).

 

Sprawa numer: NZ.274.1.2013.RZA
Numer ogłoszenia: 34319 - 2013

data zamieszczenia: 05.03.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie , ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji projektu PPP nowe perspektywy mających na celu wyłonienie partnera prywatnego dla modelowej inwestycji realizowanej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie). Sprawa numer: NZ.274.1.2013.RZA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych analiz oraz świadczenie usług doradczych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych) w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, mających na celu ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego, przeprowadzenie procedury wyboru partnera i zawarcie z nim umowy dotyczącej wspólnej realizacji przedsięwzięcia. W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi także cykl specjalistycznych konsultacji doradczych.

Zamówienie będzie składało się z trzech głównych etapów:

Część 1 - opracowanie analiz;

Część 2 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego; Część 3 - specjalistyczne konsultacje doradcze.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia do realizacji podwykonawcom zakresu przewidzianego do wykonania w części 1 i części 2.

2) Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym - załącznik nr 6 do SIWZ)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79.11.10.00-5, 66.17.10.00-9, 79.31.14.10-4, 72.22.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 6.000,00 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego. Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230.

4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w pokoju 006 Informacja - Dziennik Podawczy, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

6) Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 upzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali:

a) Co najmniej dwie usługi doradztwa, polegające na wykonaniu analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, prawnych oraz ryzyk dla zadań realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji prowadzonych na rzecz podmiotu publicznego, przy czym przynajmniej jedna z tych usług dla inwestycji o wartości minimum 40 mln PLN zakończyła się zawarciem umowy o koncesji lub o partnerstwie publiczno-prywatnym;

b) Co najmniej dwie usługi w zakresie przygotowania i uczestniczenia jako doradca po stronie partnera publicznego w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji, przy czym przynajmniej jedna z tych usług dla inwestycji o wartości minimum 40 mln PLN zakończyła się zawarciem umowy o koncesji lub o partnerstwie publiczno-prywatnym;

c) Co najmniej dwie usługi na rzecz podmiotu publicznego w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji obiektów użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tj. opracowanie dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego lub studium wykonalności, w tym jednej usługi dla inwestycji typu basenowego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: zespołem doradców zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę z zakresu, między innymi: prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa europejskiego, prawa budowlanego, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących zasad przygotowania i realizacji inwestycji, w tym w szczególności inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji.

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają:

a) Koordynator (lider) zespołu doradczego - 1 osoba:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne;

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami;

- doświadczenie w koordynacji prac zespołów doradczych przy realizacji co najmniej trzech zakończonych bądź trwających projektów, w tym co najmniej jednego projektu o wartości minimum 40 mln zł brutto i co najmniej jednego projektu dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji.

- uczestnictwo w co najmniej dwóch postępowaniach, mających na celu wybór partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, z których przynajmniej jedno postępowanie zakończyło się zawarciem umowy.

b) Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych - 1 osoba:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne;

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowaniu analiz finansowo-ekonomicznych na rzecz podmiotów publicznych, w tym przynajmniej dla jednego projektu o wartości minimum 40 mln zł brutto i przynajmniej dla jednego projektu realizowanego w formule PPP lub koncesji;

- uczestnictwo w co najmniej dwóch postępowaniach, mających na celu wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, z których przynajmniej jedno zakończyło się zawarciem umowy.

c) Ekspert ds. partnerstwa publiczno-prywatnego - 1 osoba:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego;

- przynajmniej trzy publikacje jako autor lub współautor dotyczące realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji;

- uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 2 postępowań, mających na celu wyłonienie partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia w formule PPP lub koncesji, w tym co najmniej jednego o wartości minimum 40 mln złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się zawarciem umowy;

- uczestnictwo w sporządzaniu analiz ryzyka na rzecz strony publicznej dla minimum dwóch przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości minimum 40 mln złotych brutto i jednego, które zakończyło się zawarciem umowy;.

d) Ekspert ds. prawnych - 1 osoba:

- wykształcenie wyższe prawnicze;

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia usług prawnych;

- świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotu publicznego dla co najmniej 2 przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości minimum 40 mln złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się podpisaniem umowy.

e) Ekspert ds. zamówień publicznych - 1 osoba:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych;

- doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzeniu co najmniej dwóch postępowań mających na celu realizację zadań w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości min. 40 mln złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się podpisaniem umowy.

- doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 3 postępowań, w których wartość każdego przekraczała kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

f) Ekspert ds. technicznych - 1 osoba:

- wykształcenie wyższe techniczne;

- doświadczenie w procesie inwestycyjnym, tj. osoba ta pełniła funkcje projektanta w ciągu ostatnich 5 lat dla co najmniej dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą;

- doświadczenie w procesie inwestycyjnym, tj. osoba ta pełniła funkcje projektanta w ciągu ostatnich 5 lat dla co najmniej 2 obiektów o charakterze komercyjnym, tj. obiekty konferencyjne lub hotelowe lub rekreacyjne (wellness/fitness/SPA);

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W związku z wejściem w życie z dniem 20.02.2013 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231) oraz brakiem stosownej regulacji w zakresie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych poniżej zamieszczono informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części IV SIWZ oraz poniżej.

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg załącznika nr 5;

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - dotyczy proponowanego eksperta ds. technicznych - posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego - wg załącznika nr 3;

c) opłacona polisa - wraz z dowodem dokonania zapłaty wymaganej składki, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ;

d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 upzp - wg załącznika nr 3;

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wg załącznika nr 7.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 upzp - wg załącznika nr 4;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

3. Ponadto do oferty należy załączyć:

1) wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1;

2) zestawienie kosztów - wg załącznika nr 8;

3) dowód wniesienia wadium.

4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 lit. a), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w tym punkcie wskazanych dowodów.

5. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231), tj. do dnia 20.02.2014 r. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b);

2) dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.

9. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

11. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 2.

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231). W miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 2 lit. b - Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

13. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania firmy.

14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, na etapie realizacji prac jeżeli wystąpią następujące przesłanki:

a) Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia w wyniku uzyskania zgody instytucji zarządzającej na prolongatę terminu trwania projektu PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony wykonawcy lub ze strony zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zis.krakow.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 026 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

13.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 006 Dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:

Agnieszka Szczechowicz - Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. (012) 616-64-40;

Przemysław Chwała Dział Pozyskiwania Funduszy (sprawy merytoryczne) - tel. (012) 616-64-70;

3. W przypadku odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie wydruku w siedzibie Zamawiającego należy uprzednio dokonać wpłaty w wysokości 10 złotych na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr rachunku 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak