Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.52.2014.RZA

Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Sprawa numer: NZ.273.52.2014.RZA

Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Stadion Miejski im. Henryka Reymana.

Sprawa numer: NZ.273.52.2014.RZA
Numer ogłoszenia: 71629 – 2014

data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie , ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Sprawa numer: NZ.273.52.2014.RZA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Stadion Miejski im. Henryka Reymana.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.54.00-7, 66.51.53.00-6, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, to jest: 1. Wykonawca jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, 2. Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, czyli co najmniej w grupie 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest Wykonawca jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym w postaci co najmniej jednego likwidatora szkód majątkowych;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, to jest: 1. Wykonawca posiada, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2013 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 100 %, 2. Wykonawca posiada, zgodnie z art. 146 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2013 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, co najmniej 100%.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4A do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 4B do SIWZ), 1.1.2. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie bądź zaświadczenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części III pkt. 1.1. 2 SIWZ, Uwaga! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, a jeżeli na podstawie przepisów prawa taka notyfikacja nie jest wymagana - oświadczenie Wykonawcy wraz z przytoczeniem podstawy prawnej zwolnienia z obowiązku notyfikacji. - w celu dokonania oceny, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp: 1.1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4A do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 4B do SIWZ), 1.1.4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp składane zgodnie z Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.3. SIWZ, 1.1.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.1.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.1.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.1.9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga! Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 1.1.10. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; oraz inne dokumenty, tj.: 1.1.11. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 1.1.12. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 1.1.13. Ogólne/ Szczególne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do oferty Wykonawcy; 1.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w Części III pkt. 5 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w wykonaniu części zamówienia, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy: 1.2.1. dokumentów dotyczących tych podmiotów, wymienionych w Części IV pkt.1 ppkt. 1.1.3. i ppkt. 1.1.4.; 1.2.2. w przypadku warunków, o których mowa w Części III pkt. 1 ppkt. 1.3. - dokumentów, o których mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.1 w zakresie dotyczącym tych warunków, 1.2.3. dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 1.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.4., pkt. 1.1.5., pkt. 1.1.6., oraz pkt. 1.1.8. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.3.2. zamiast dokumentu, o którym mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.7. oraz ppkt. 1.1.9. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.3.1. lub 1.3.2. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 1.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp: 2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy z Zamawiającym. 2.2. Oprócz dokumentów wymienionych w Części IV pkt. 1 SIWZ - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w Części IV pkt. 2 ppkt. 2.1. SIWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 2.3.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.2. oraz pkt. 1.1.4. - 1.1.10 SIWZ; 2.3.2. oświadczenie z Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.1. oraz ppkt. 1.1.3. SIWZ złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o którym mowa w Części IV pkt. 2 ppkt. 2.1. SIWZ), według treści stanowiącej Załącznik nr 4B do SIWZ; 2.3.3. inne dokumenty, o których mowa w Części IV pkt 1.1.11 - ppkt. 1.1.13 SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Części III pkt. 5 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 Pzp. 2. Zamawiający przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu pod numerem NZ.273.52.2014.RZA przez Wykonawcę oferty rozumie takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod numerem NZ.273.52.2014.RZA Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu pod numerem NZ.273.52.2014.RZA przez Wykonawcę oferty nie mają charakteru zmian istotnych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty złożonej w postępowaniu pod numerem NZ.273.52.2014.RZA przez Wykonawcę, polegających w szczególności na: 3.1. zmianie przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, 3.2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności, 3.3. zmianie franszyz lub udziałów własnych, 3.4. zmianie dotyczącej wzajemnych świadczeń Zamawiającego lub Wykonawcy, 4. Warunkiem dokonania zmian określonych w Części X pkt. 5 - pky. 7 SIWZ są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, a w szczególności: 4.1. sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych lub ogólnych/ szczególnych warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, 4.2. gdy nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach umowy, 4.3. będzie miała miejsce zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, 4.4. nastąpi zmiana rodzaju lub wartości posiadanego przez Zamawiającego majątku lub prowadzonej przez Zamawiającego działalności, 4.5. nastąpi istotna zmiana w strukturze organizacji Zamawiającego lub Gminy Miejskiej Kraków. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zis.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 026 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 006 Dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz-Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. 12/616-64-40; W sprawach merytorycznych: Krzysztof Niebielski (Dział Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych): tel. (012) 616-63-26; Krzysztof Garduła (Broker): tel. +48 602 220 060, mail: kg@pwskonstanta.com.pl 2. W przypadku odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie wydruku w siedzibie Zamawiającego należy uprzednio dokonać wpłaty w wysokości 10 złotych na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr rachunku 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie