Przetarg nieograniczony. Sprawa numer NZ.273.51.2012.AMA

Zakup wyposażenia dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie

 

Kraków: Zakup wyposażenia dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie.

Numer sprawy NZ.273.51.2012.AMA
Numer ogłoszenia: 109112 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie , ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.

•·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie. Numer sprawy NZ.273.51.2012.AMA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia Dostawa wyposażenia dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie z podziałem na VII części.

2) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określony został w załączniku nr 6 do SIWZ.

3)Na dostarczony asortyment Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:

Na części: III, V, VI, VII - 36 miesięcy

Na części I, II, IV - 36 miesięcy lub zgodnie ze wskazaniem producenta

4) W przypadku wystąpienia w SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.

5) Miejsce dostawy: Kryty basen, 30-868 Kraków, ul. Kurczaba 25 ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

•·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 20% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistniej uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.41.00-1, 16.16.00.00-4, 38.43.40.00-6, 35.11.00.00-8, 42.99.50.00-7, 33.15.50.00-1, 37.40.00.00-2, 32.32.46.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wymagania dotyczące wadium:

a) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:

na część I wadium nie jest wymagane

na część II: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

na część III 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

na część IV: wadium nie jest wymagane

 na część V: wadium nie jest wymagane

na część VI: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

na część VII: wadium nie jest wymagane

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego. Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230.

d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

e) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w pokoju 001 Informacja - Dziennik Podawczy, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

f) Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 upzp

III.2) ZALICZKI

•·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: 1) Składając ofertę na wykonanie części II: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywali dostawy sprzętu ratowniczego o łącznej wartości min. 67.000,00 zł brutto; 2) Składając ofertę na wykonanie części III: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywali dostawy maszyn czyszczących o łącznej wartości min. 55.000,00 zł brutto; 3) Składając ofertę na wykonanie części VI: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywali dostawy sprzętu do fitness(rowery spinningowe i/lub bieżnie sportowe) o łącznej wartości min. 150.000,00 zł brutto. 4) Składając ofertę na wykonanie część I, IV, V i VII udokumentowanie doświadczenia nie jest wymagane
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

•·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

•·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części IV SIWZ oraz poniżej.

2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg załącznika nr 5;

b)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 upzp - wg załącznika nr 3;

c)opłacona polisa - wraz z dowodem dokonania zapłaty wymaganej składki, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ;

3.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 upzp - wg zał. nr 4;

b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp;

4. Ponadto do oferty należy załączyć:

1) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1

2) kartę katalogową oferowanego sprzętu w odniesieniu do zapisów SIWZ, obejmującą nazwę/numery katalogowe, zdjęcie/rysunek, nazwę producenta, nazwę handlową wyrobu oraz krótki opis produktu

3) wycena ofertowa z podaniem cen jednostkowych sporządzona wg zał. Nr 6

4) dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy (w szczególności przedłużenie terminu realizacji), na etapie realizacji prac jeżeli wystąpią następujące przesłanki:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony wykonawcy lub ze strony zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zis.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 026 oraz pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 006 Informacja - Dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Agnieszka Szczechowicz - Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. (012) 616-64-40;

Emilia Dziektarz Dział Zarzadzania i Utrzymania Obiektów Sportowych (sprawy techniczne) - tel. (012) 616-63-42.

2. W przypadku odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie wydruku w siedzibie Zamawiającego należy uprzednio dokonać wpłaty w wysokości 18 złotych na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr rachunku 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt techniczny i podbasenie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt techniczny i podbasenie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.41.00-1, 38.43.40.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzęt ratowniczy i sprzęt drobny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt ratowniczy i sprzęt drobny.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Maszyny czyszczące.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Maszyny czyszczące.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.50.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprzęt do utrzymania czystości.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do utrzymania czystości.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.50.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sprzęt ogrodniczy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt ogrodniczy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.16.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Sprzęt do fitness.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do fitness.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.50.00-1, 37.40.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Sprzęt RTV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt RTV.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.46.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.