Przetarg nieograniczony. sprawa numer: NZ.273.283.2014.RZA

Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Sprawa numer: NZ.273.283.2014.RZA

Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Sprawa numer: NZ.273.283.2014.RZA

Numer ogłoszenia: 258971 – 2014

data zamieszczenia: 15.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie , ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Sprawa numer: NZ.273.283.2014.RZA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w grupie 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.1. oraz dokumentu o którym mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.2.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeśli wykaże, że jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym w postaci co najmniej jednego likwidatora szkód majątkowych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeśli wykaże, że 1) posiada, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2014 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 100 %, 2) posiada, zgodnie z art. 146 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2014 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, co najmniej 100%. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części II pkt. 1 ppkt. 1.1. - ppkt. 1.3 (art. 22 ust. 1 Pzp) - zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.1 oraz ppkt. 1.1.2 SIWZ (wg zasady: spełnia - nie spełnia), natomiast ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w Części II pkt. 2 (art. 24 ust. 1 Pzp) zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.3. - pkt. 1.1.10 SIWZ (wg zasady: spełnia - nie spełnia). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz ppkt. 1.3 warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt. 1 ppkt. 1.2. warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą w celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4A do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 4B do SIWZ), 1.1.2. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej co najmniej w grupie 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie bądź zaświadczenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części III pkt. 1.1. SIWZ. Uwaga! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, a jeżeli na podstawie przepisów prawa taka notyfikacja nie jest wymagana - oświadczenie Wykonawcy wraz z przytoczeniem podstawy prawnej zwolnienia z obowiązku notyfikacji. - w celu dokonania oceny, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp: 1.1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4A do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 4B do SIWZ), 1.1.4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 1.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w Części III pkt. 5 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w wykonaniu części zamówienia, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy: 1.2.1. dokumentów dotyczących tych podmiotów, wymienionych w Części IV pkt.1 ppkt. 1.1.3. i ppkt. 1.1.4.; 1.2.2. w przypadku warunków, o których mowa w Części III pkt. 1 ppkt. 1.3. - oświadczeń, w zakresie dotyczącym tych warunków, 1.2.3. dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 1.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.4., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.3.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 1.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp: 2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy z Zamawiającym. 2.2. Oprócz dokumentów wymienionych w Części IV pkt. 1 SIWZ - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w Części IV pkt. 2 ppkt. 2.1. SIWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 2.3.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.2. oraz pkt. 1.1.4. - SIWZ; 2.3.2. oświadczenie z Części IV pkt. 1 ppkt. 1.1.1. oraz ppkt. 1.1.3. SIWZ złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o którym mowa w Części IV pkt. 2 ppkt. 2.1. SIWZ), według treści stanowiącej Załącznik nr 4B do SIWZ; 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Części III pkt. 5 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Forma dokumentów 4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (nie może jej zastąpić uwierzytelnienie pełnomocnictwa przez ustanowionego pełnomocnika).Ogólne / Szczególne Warunki ubezpieczenia, jeżeli nie są składane w oryginale, powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie. 4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 PLN - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 Pzp. 2. Zamawiający przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu pod numerem NZ.273.283.2014.RZA przez Wykonawcę oferty rozumie takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod numerem NZ.273.283.2014.RZA. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu pod numerem NZ.273.283.2014.RZA przez Wykonawcę oferty nie mają charakteru zmian istotnych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty złożonej w postępowaniu pod numerem NZ.273.283.2014.RZA przez Wykonawcę, polegających w szczególności na: 3.1. zmianie przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, 3.2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności, 3.3. zmianie franszyz lub udziałów własnych, 3.4. zmianie dotyczącej wzajemnych świadczeń Zamawiającego lub Wykonawcy, 4. Warunkiem dokonania zmian określonych w Części X pkt. 5 - pky. 7 SIWZ są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, a w szczególności: 4.1. sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych lub ogólnych/ szczególnych warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, 4.2. gdy nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach umowy, 4.3. będzie miała miejsce zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, 4.4. nastąpi zmiana rodzaju lub wartości posiadanego przez Zamawiającego majątku lub prowadzonej przez Zamawiającego działalności, 4.5. nastąpi istotna zmiana w strukturze organizacji Zamawiającego lub Gminy Miejskiej Kraków. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zis.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 026 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 006 Dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz - Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. 12/616-64-40; Krzysztof Niebielski Dział Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych (sprawy techniczne) - tel. 12/616-63-26; Krzysztof Garduła (sprawy merytoryczne) - tel. 602 220 060 2. W przypadku odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie wydruku w siedzibie Zamawiającego należy uprzednio dokonać wpłaty w wysokości 10 złotych na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr rachunku 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013. 3. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy - z mocą obowiązywania umów ubezpieczenia od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 rok.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie