Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: 8/IX/2010/ZIS

Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie. Sprawa numer: 8/IX/2010/ZISZnak sprawy 8/IX/2010/ZIS Kraków, dnia 13.09.2010 r.

TABLICA OGŁOSZEŃ

Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie.

Sprawa numer: 8/IX/2010/ZIS
Numer ogłoszenia: 289274 - 2010;
data zamieszczenia: 13.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie , ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie. Sprawa numer: 8/IX/2010/ZIS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie z podziałem na części. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót załączoną na płycie CD - płyta stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:
część 1: 5.300 złotych
część 2: 1.100 złotych
część 3: 1.000 złotych
część 4: 1.100 złotych
część 5: 1.500 złotych
część 6: 13.500 złotych
część 7: 15.300 złotych
część 8: 1.000 złotych
część 9: 1.600 złotych
część 10: 2.600 złotych
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego. Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230.
4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w pokoju 001 Informacja - Dziennik Podawczy, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
6) Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 upzp.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na instalacji systemów solarnych - niezależnie od ilości części, na które Wykonawca składa ofertę
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba, której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części IV SIWZ oraz poniżej.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg zał. nr 5;
b) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
c) opłacona polisa - wraz z dowodem dokonania zapłaty wymaganej składki, a w przypadku braku polisy - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 upzp - wg załącznika nr 3;
e) dowód wniesienia wadium.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 upzp - wg zał. nr 4;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp;
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1,
2) kosztorys ofertowy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy (w szczególności przedłużenie terminu realizacji), na etapie realizacji prac jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
a) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót,
b) strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy,
c) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy,
d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy,
e) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie,
f) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem,
g) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego),
h) projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany do dokumentacji projektowej (przetargowej).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zis.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 026.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 001 Informacja - Dziennik podawczy.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Gwarancja: 36 miesięcy .
2. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
3. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz-Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. (012) 616-64-40; Marek Serafin Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji (sprawy techniczne) - tel. (012) 616-63-74
4. W przypadku odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie wydruku w siedzibie Zamawiającego należy uprzednio dokonać wpłaty w wysokości 10 złotych na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr rachunku 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013 5. Finansowanie zadania odbywać się będzie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Krakowa (dotyczy części 1-4) oraz dofinansowania ze środków unijnych (dotyczy części 5-10), w związku z tym zastrzega się prawo do ograniczenia zakresu zadania do wysokości posiadanych środków
6. Przed podpisaniem umowy wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej na daną część zamówienia.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KS WANDA, ul. Bulwarowa 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PKS JADWIGA, ul. Łokietka 60.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KS BOREK, ul. Żywiecka 13.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KKW 1929, ul. Księcia Józefa 24a.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KS ORZEŁ Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 6.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: COM COM ZONE, ul. Ptaszyckiego 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 7.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KS KORONA, ul. Kalwaryjska 9-15.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 8.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przystań Jachtowa nad Wisłą, os. Mogiła.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UKŻ HORN, ul. Kozia 22.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie - część 10.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OSiR KOLNA, ul. Kolna 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.