Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: 1/IX/2011/ZIS

Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby realizacji projektu PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa - część 1: Tłumaczenia pisemne i ustne; część 2: Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych Sprawa numer: 1/IX/2011/ZIS

znaczki

Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby realizacji projektu PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa -

część 1: Tłumaczenia pisemne i ustne;

część 2: Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych

Sprawa numer: 1/IX/2011/ZIS

Numer ogłoszenia: 240189 - 2011

data zamieszczenia: 08.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby realizacji projektu PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa -

część 1: Tłumaczenia pisemne i ustne;

część 2: Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych Sprawa numer: 1/IX/2011/ZIS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski i francuski oraz z języka angielskiego i francuskiego na język polski oraz zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w związku z realizacją projektu PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa z podziałem na 2 części:

część 1: Tłumaczenia pisemne i ustne;

część 2: Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych
2) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określony został w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistniej uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1, 32.34.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1) Przystępując do przetargu w zakresie części 1 - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 1.400,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego. Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230.

4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w pokoju 001 Informacja - Dziennik Podawczy, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

6) Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 upzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że:

W przypadku składania oferty na część 1-szą zamówienia:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali:

- co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto każda - obejmujące tłumaczenia pisemne i ustne dla języka angielskiego i/lub francuskiego;

- przynajmniej po 2 usługi tłumaczenia konsekutywnego odrębnie dla języka angielskiego i języka francuskiego polegające na obsłudze tłumaczeniowej spotkań z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami administracji rządowej lub samorządowej o problematyce z zakresu administracji publicznej i współpracy międzynarodowej oraz finansów lub partnerstwa publiczno-prywatnego lub inwestycji w sferze użyteczności publicznej;

- przynajmniej po 2 usługi tłumaczenia symultanicznego odrębnie dla języka angielskiego i języka francuskiego polegające na obsłudze konferencji/seminariów/spotkań międzynarodowych z udziałem przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji rządowej lub samorządowej o tematyce z zakresu administracji publicznej i współpracy międzynarodowej oraz finansów lub partnerstwa publiczno-prywatnego lub inwestycji w sferze użyteczności publicznej.

W przypadku składania oferty na część 2-gą zamówienia:

1)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali minimum 2 usługi w zakresie zapewnienia sprzętu konferencyjnego do tłumaczeń symultanicznych dla min. 150 uczestników.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że:

W przypadku składania oferty na część 1-szą zamówienia:

1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- tłumaczami z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy tłumacza, w tym minimum trzema tłumaczami języka angielskiego i trzema tłumaczami języka francuskiego - odrębnie dla tłumaczeń pisemnych i ustnych, których kwalifikacje językowe (na poziomie C1 lub C2 wg Rady Europy) potwierdzone zostały stosownym dokumentem wydanym przez uprawniony ośrodek egzaminacyjny. Wskazani w ofercie tłumacze ustni muszą ponadto posiadać doświadczenie w tłumaczeniu co najmniej 5 konferencji/seminariów/spotkań o problematyce z zakresu administracji publicznej i współpracy międzynarodowej oraz finansów lub partnerstwa publiczno-prywatnego lub inwestycji w sferze użyteczności publicznej;

- minimum po jednym tłumaczu przysięgłym dla każdego z języków (angielskiego i francuskiego) spełniającymi wymogi określone ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części IV SIWZ oraz poniżej.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg załącznika nr 5.1 lub 5.1 i 5.2 w zależności, której części zamówienia dotyczy oferta;

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji językowych, a w przypadku tłumaczy przysięgłych - świadectwo tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości - w przypadku składania oferty na część 1;

c) opłacona polisa - wraz z dowodem dokonania zapłaty wymaganej składki, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 upzp - wg załącznika nr 3;

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 upzp - wg zał. nr 4;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp;

4. Ponadto do oferty należy załączyć:

1) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1;

2) zestawienie cen - wg zał. nr 8.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy (w szczególności przedłużenie terminu realizacji), jeżeli wystąpią następujące przesłanki:

a) strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy;

b) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony wykonawcy lub ze strony zamawiającego;

c) wydłużenie czasu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w takim przypadku Zamawiający wydłuży termin zakończenia realizacji na czas nie dłuższy niż data zakończenia realizacji przedmiotowego projektu).

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.zis.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 026.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 006 Informacja - Dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

2. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz - Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. (012) 616-64-40; Mirosław Paluchowski - Dział Pozyskiwania Funduszy Unijnych (sprawy techniczne) - tel. (012) 616-64-72.

3. W przypadku odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie wydruku w siedzibie Zamawiającego należy uprzednio dokonać wpłaty w wysokości 10 złotych na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr rachunku 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013.

4. Oferty można składać na część 1-szą lub 1-szą i 2-gą zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Tłumaczenia pisemne i ustne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tłumaczenia pisemne i ustne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt do tłumaczeń symultanicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

znaczki