Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.185.2018.AMA

Polska-Kraków: Roboty budowlane 2018/S 152-349902 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
Punkt kontaktowy: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Osoba do kontaktów: Kwestie proceduralne: Agnieszka Szczechowicz-Pierko Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych, Tel.: +48 126166440; Kwestie techniczne Paweł Popławski Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji tel. +48 12 616 63 70; Donata Gwiazdowicz Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji tel. +48 12 616 63 71; Magdalena Pomarańska Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji tel. +40 12 616 63 57.
30-633 Kraków
Polska
Tel.: +48 126166440
E-mail: sekretariat@zis.krakow.pl, aszczechowicz@zis.krakow.pl
Faks: +48 126166301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zis.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
Rekreacja, kultura i religia

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

 

Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków, województwo małopolskie, Polska

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
2. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji.
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia minimalny okres gwarancji to 36 m-cy a maksymalny to 96 m-cy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 48 miesięcy, 60 miesięcy itd.).
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45210000, 45212212

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 5 548 000,00 EUR
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 5 548 000,00 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 29 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 750 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Bank Pekao Bank Polski S.A. nr rachunku 84 1020 2892 0000 5802 0590 8761, z dopiskiem na przelewie: wadium – numer sprawy: NZ.273.185.2018.AMA i/lub wadium – Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Określone w załączniku nr 2 do SIWZ

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• Wykonawca w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

Dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej i/lub żelbetowej, o kubaturze minimum 20 000 m3 (każdy) i powierzchni zabudowy minimum 2 000 m2 (każdy), w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, grzewcze) i wykończeniowych, dla których po zakończeniu robót uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie – każdy z budynków, w tym co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie budynku o podobnej funkcji, tj. np. basen kryty, pływalnia, aquapark, o powierzchni lustra wody min. 300 m2;

• osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej-drogowej,
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000 PLN.


2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ’’.
Jednolity dokument dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego - załącznik nr 3 do SIWZ.
Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jdnolity-europejski-dokument-zamowienia

 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie /wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 / 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;
c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 PLN;
2) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia w zakresie:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).
W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione dla poszczególnych wspólników lub dla samej spółki;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych;
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg Załącznika nr 9 do SIWZ;
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg Załącznika nr 9 do SIWZ;
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wg Załącznika nr 9 do SIWZ;
h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy - wg Załącznika nr 9 do SIWZ;
i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - wg Załącznika nr 9 do SIWZ;
 

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) tabelę elementów scalonych sporządzoną wg Załącznika nr 4 do SIWZ;
3) dowód wniesienia wadium.
 

5. Forma składania Oświadczenia na formularzu jednolitego Europejskiego dokumentu Zamówienia (JEDZ).
1. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym, że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. JEDZ należy przesłać na adres email: sekretariat@zis.krakow.pl

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).
d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty) składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
f) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać numer i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. JEDZ do oferty złożonej przez .......................... (nazwa Wykonawcy) w postępowaniu: ................(uzupełnić numer postępowania) – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000 PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Jak w punkcie III.2.1)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej i/lub żelbetowej, o kubaturze minimum 20 000 m3 (każdy) i powierzchni zabudowy minimum 2 000 m2 (każdy), w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, grzewcze) i wykończeniowych, dla których po zakończeniu robót uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie – każdy z budynków, w tym co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie budynku o podobnej funkcji, tj. np. basen kryty, pływalnia, aquapark, o powierzchni lustra wody min. 300 m2;

• osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej-drogowej,
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jak w punkcie III.2.1)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena ofertowa brutto. Waga 60

2. Okres gwarancji. Waga 20

3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy. Waga 10

4. Doświadczenie zawodowe kierowników robót branżowych. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

NZ.273.185.2018.AMA

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

11.9.2018 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 11.9.2018 - 11:00

Miejscowość:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój nr 026.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) w kwestiach formalnych – Agnieszka Szczechowicz-Pierko, Dział Umów i Zamówień Publicznych, tel. +48 12 616-64-40; 2) w kwestiach merytorycznych Paweł Popławski Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, tel. +48 12 616-63-70 – Magdalena Pomarańska, Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, tel. +48 12 616-63-57; Donata Gwiazdowicz, Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, tel. +48 12 616-63-71.
2. W przypadku odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie wydruku w siedzibie Zamawiającego należy uprzednio dokonać wpłaty w wysokości 10 PLN na rachunek Zamawiającego: Bank PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753.
3. Ofertę należy złożyć na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 001 Informacja - Dziennik podawczy, nie później niż do dnia 11.9.2018 r. do godz. 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

6.8.2018