Przetarg nieograniczony. Numer Sprawy: 15-VIII-2010-ZIS

Dostawa łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym, przyczepą umożliwiającą transport oraz plandeką ochronną. Numer sprawy 15-VIII-2010-ZIS

Numer ogłoszenia: 261438 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie , ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym, przyczepą umożliwiającą transport oraz plandeką ochronną. Numer sprawy 15-VIII-2010-ZIS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Miasta Krakowa fabrycznie nowej łodzi motorowej (rok produkcji 2010), z silnikiem zaburtowym 4 suwowym o mocy 50 KM oraz plandeki i przyczepy umożliwiającej transport łodzi. Dokładne miejsce dostawy zostanie wskazane po podpisaniu umowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia. 2.1. Łódź motorowa: - Niezatapialna, wolna od wad, fabrycznie nowa - rok produkcji 2010 - Posiadająca komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji - Posiadająca certyfikat ISO lub CE lub Germanischer Lloyd - Dane techniczne: wykonana z laminatu lub aluminium długość około 4,30 m - 4,70 m szerokość około 1,90 m - 2,20 m wysokość około 1,0 m - 1,20 m zanurzenie około 0,5 m waga max 250 kg ilość miejsc - 5 kolor czerwony - Wyposażenie: 40-50 litrowy stacjonarny zbiornik paliwa wskaźnik paliwa relingi owiewka składana drabinka fotele obrotowe układ kierowniczy pompa zenzowa tapicerka wraz z wykładziną podłogową akumulator o mocy 40-50 Ah 2.2. Silnik zaburtowy: - Fabrycznie nowy - Spełniający normy Environmental Protection Agency (EPA) - Wyposażenie niezbędne do montażu - Dane techniczne: silnik 4 suwowy moc silnika 50 KM rozruch elektryczny elektroniczny układ wtrysku paliwa manetka power trim 2.3. Przyczepa podłodziowa: - Fabrycznie nowa - Nośność odpowiednia do zamówionej łodzi - Regulowana podpora dziobowa łodzi - Regulacja długości dyszla - Dokumentacja (homologacja) niezbędna do rejestracji 2.4. Plandeka ochronna: - Nowa, o wymiarach odpowiednich do zamówionej łodzi. 3. Gwarancja na zakupione przedmioty. 3.1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnie wszelkich napraw i usterek zamówionych przedmiotów, powstałych nie z winy Zamawiającego. 3.2. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu dostawy (miasto Kraków). 3.2. Gwarancja na łódź i przyczepę ulega automatycznemu przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek awarii Zamawiający nie mógł z nich korzystać. 3.3. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostęp do części zamiennych łodzi i przyczepy przez minimum 24 miesiące. 4. Okres gwarancji na dostarczone przedmioty. 4.1. Łódź motorowa - Minimum 24 miesiące 4.2. Silnik zaburtowy - Minimum 24 miesiące 4.3. Przyczepa podłodziowa - Minimum 24 miesiące 5. Wymagania dodatkowe. Dostarczone instrukcje obsługi winny być w języku polskim (dopuszcza się tłumaczenie własne Wykonawcy). 6. Miejsce dostawy. 6.1. Miasto Kraków - dokładne miejsce zostanie wskazane po podpisaniu umowy. 6.2. Dostarczenie łodzi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy - po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. 7. Termin wykonania zamówienia. 7.1. Do 60 dni od daty podpisania umowy.
8. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
9. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 24 miesięcy gwarancji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.00.00-8, 42.11.11.00-1, 34.22.33.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali co najmniej jedną dostawę łodzi wraz z silnikiem o wartości min. 35.000,00 zł brutto
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części IV SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg załącznika nr 5; b) opłacona polisa - wraz z dowodem dokonania zapłaty wymaganej składki, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 upzp - wg załącznika nr 3. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 upzp - wg zał. nr 4; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp; 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1 2) Charakterystyka oferowanego sprzętu ze wskazaniem producentów i nazw/numerów katalogowych
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Wydłużenie okresu gwarancji - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji dostawy jeżeli wystąpią następujące przesłanki: a) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony wykonawcy lub ze strony zamawiającego; b) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zis.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10, pok. nr 26 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10, pok. nr 001 Informacja-Dziennik Podawczy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agnieszka Szczechowicz - Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. (012) 616-64-40;
Emilia Dziektarz Dział Utrzymania Obiektów Sportowych(sprawy techniczne) - tel. (012) 616-63-43.
2. W przypadku odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie wydruku w siedzibie Zamawiającego należy uprzednio dokonać wpłaty w wysokości 10,00 zł na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr rachunku 19124044321111001022960013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie