PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH MOS NOWA HUTA - Oś. Szkolne 39

PRZEBUDOWA BIEŻNI 400MB, 100MB, TRYBUN ZACHODNICH, WEWNĘTRZNEGOOGRODZENIA I PÓL LEKKOATLETYCZNYCH (DO RZUTU DYSKIEM/MŁOTEM, KULĄ,OSZCZEPEM, SKOKU W DAL I WZWYŻ) WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄCHODNIKÓW, FRAGMENTU SIECI WODOCIAGOWEJ I INSTALACJĄ KANALIZACJIDESZCZOWEJ NA TERENIE MOS NOWA HUTA.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działki nr 40 obr. 0045 w Krakowie-NowejHucie - MOS Nowa Huta, os. Szkolne 39. Właścicielem jest Gmina Kraków – Trwały Zarząd MOS Kraków Nowa Huta.Projekt przebudowy obejmuje:

• rozbiórkę, demontaż części istniejącego zagospodarowania terenu wg wykazu zawartego w opisie do projektu zagospodarowania terenu,

• budowę nowej trybuny zachodniej,

• remont chodnika biegnącego wzdłuż trybuny zachodniej – chodnik górny,

• przebudowę platform widokowych znajdujących się na obu krańcach trybuny zachodniej (w tym budowę dwóch biegów schodów oraz niezbędnych murków oporowych),

• budowę nowego ogrodzenia stadionu (w tym furtek i bram) za trybuną zachodnią,

• rozbiórkę i remont istniejącego ogrodzenia wokół stadionu – wraz z odzyskiem przęseł ogrodzeniowych, ich konserwacją i ponownym ustawieniem w nowej linii łuków bieżni 400mb oraz wzdłuż trybun – wschodniej i zachodniej;

• przebudowę ciągu pieszego biegnącego wzdłuż w/w ogrodzenia, innych niezbędnych elementów komunikacji pieszej oraz placu manewrowego pomiędzy istniejącym wjazdem od ulicy Bulwarowej a stadionem – realizacja zamierzeń projektowych zawartych w tym pkt. wiąże się z budową palisad umacniających skarpy po obu stronach trybuny wschodniej;

• budowę chodników łączących istniejący budynek zaplecza sanitarno szatniowego ze stadionem oraz chodnika łączącego stadion ze skoczniami do skoku w dal;

• przebudowę dolnego poziomu trybuny wschodniej oraz remont pozostałych poziomów trybuny wschodniej – uzupełnienie ubytków w spoinach, remont nakryw poszczególnych poziomów,weryfikacja ułożenia płyt chodnikowych itp.

• budowę i instalację urządzeń sportowych – klatki do rzutu młotem;

• wykonanie czterech brakujących zbiorników retencyjnych wód opadowych;

• wykonanie drenażu liniowego wzdłuż trybuny zachodniej oraz dłuższych brzegów boiska piłkarskiego wraz z studzienkami kontrolnymi i włączeniem do istniejących studni kanalizacji deszczowej;

• renowacja trawiastego boiska piłkarskiego w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie prac związanych z przebudową bieżni 400mb oraz półkoli lekkoatletycznych wraz z wyznaczeniem geodezyjnym nowych linii boiska; Prace nie obejmują obiektów kubaturowych. Korekty zmiany przebiegu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego zostały opisane w projekcie branżowym.

Wykonawca - Greta Sport.

Inspekor Nadzoru - Wojciech Wojtowicz.