Projekt Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych

Zgodnie z podpisaną dnia 20.03.2012 roku umową nr MRPO.07.02.00-12-280/10-00-XVI/30/FE/12 o dofinansowanie ww. projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 977 802,74 zł;

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 1 590 709,77 zł;

Dofinansowanie: 1 352 103,30 zł;

Okres realizacji projektu: 23.12.2009 - 31.10.2012.

 

Wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w szczególności powietrza atmosferycznego, znacznie przekraczający dopuszczalne normy, skłania do podjęcia działań mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji na terenie województwa małopolskiego, a zwłaszcza na terenie największego miasta regionu - Krakowa.
Takim działaniem jest projekt pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych", który opiera się na wykorzystaniu odnawialnej energii słonecznej w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej na obiektach sportowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
-opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
-opracowanie studium wykonalności projektu;
-zakup i montaż kolektorów słonecznych w klubach: Yacht Klub Polska Kraków, Klub Sportowy Borek, Kolejowy Klub Wodny 1929, Uczniowski Klub Żeglarski HORN, Parafialny Klub Sportowy Jadwiga, KS Korona, KS Orzeł Piaski Wielkie, OSiR KOLNA, Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie (Centrum Rozwoju Com Com Zone), KS Wanda;
-zakup i montaż lamp solarnych na obiektach: Wojskowy Klub Sportowy Wawel, KS Hutnik (Stadion na Suchych Stawach), Uczniowski Klub Żeglarski HORN, boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2;
-nadzór inwestorski;
-promocję projektu.