?PPP nowe perspektywy?: Umowa podpisana!

5 lipca 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ?PPP nowe perspektywy? ? stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zawarta między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Krzysztofa Kowala - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 437 090 zł, z czego 85 procent (1 221 526,50 zł) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15 procent (215 563,50 zł) to wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.

Partnerami w przygotowaniu i realizacji projektu są: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) reprezentowana przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o. oraz L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) reprezentowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Podstawowym celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Małopolski i Krakowa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, m.in. poprzez stworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia pracownikom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków. Oprócz wizyt studyjnych we Francji i Wielkiej Brytanii, warsztatów, seminariów i konferencji, projekt przewiduje różnorodne działania promocyjne, stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego, przygotowanie i wydanie katalogu ofert, prezentacji multimedialnej, a także badania marketingowe i wykonanie kompleksowych analiz dla modelowej inwestycji w formule PPP.

Realizatorem projektu zaplanowanego na lata 2011-2012 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.