PPP nowe perspektywy ? seminarium polsko-brytyjskie

17 i 18 listopada w sali konferencyjnej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10 odbyło się pierwsze seminarium ? polsko-brytyjskie ? w ramach projektu ?PPP nowe perspektywy?. Podczas niego Michael Dembinski z British Polish Chamber of Commerce (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ? partner Gminy Miejskiej Kraków, z którym przygotowywany i realizowany jest projekt) przedstawił brytyjskie doświadczenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Tematyka seminarium objęła również zagadnienia dotyczące źródeł i sposobów finansowania inwestycji sportowo-rekreacyjnych, aspekty prawne transakcji w modelu PPP, finansowanie inwestycji publicznych z perspektywy banku czy omówienie realizacji inwestycji w formule PPP.

Seminarium miało charakter szkoleniowy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa i jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków, prowadzących zadania w zakresie inwestycji oraz eksperci i reprezentanci partnerów projektowych.

„PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa" to projekt przygotowany i realizowany przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z zagranicznymi partnerami: Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC, Londyn) przy współudziale Spółki Brytyjsko-Polskie Usługi oraz L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) wraz z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce. Partnerzy ci mają bogate doświadczenia i długoletni staż we wdrażaniu projektów PPP.

Podstawowym celem projektu „PPP nowe perspektywy" jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Małopolski i Krakowa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Temu ma służyć stworzenie międzynarodowej sieci współpracy polegającej na wymianie dobrych praktyk oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym również jej jednostek budżetowych, takich jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który wdraża i realizuje przedmiotowy projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy).

[galeria:400]