?PPP nowe perspektywy?: Francuscy eksperci podzielili się doświadczeniami

Podczas seminarium zorganizowanego 1 i 2 grudnia przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP) w ramach projektu ?PPP nowe perspektywy?, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa mieli okazję dowiedzieć się jak działa model Partnerstwa Publiczno-Prywatnego we Francji. W inauguracji dwudniowych obrad wzięła udział Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Magdalena Sroka.

Uczestniczący w szkoleniu urzędnicy spotkali się z przedstawicielami instytucji wspierających realizację inwestycji w formule PPP i dowiedzieli się w jaki sposób przygotować się do prowadzenia projektów tego typu na gruncie polskiego prawa. Natomiast w piątek wysłuchali prelekcji ekspertów z Francji. Do Krakowa przybyli: Pierre Bordeaux i Elia Koo z IGD, Jean-Yves Gacon z MAPPP i Vincent Ladougne z Bouygues Batiment International.

Dwa tygodnie wcześniej, 17 i 18 listopada, także w siedzibie ZIS, odbyło się dwudniowe seminarium przygotowane przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Brytyjsko-Polską Izbę Handlową.

O projekcie

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie od początku swojej działalności podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy, doświadczeń i partnerów do przeprowadzenia inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest ono postrzegane jako atrakcyjny i alternatywny sposób finansowania inwestycji, który w najbliższych latach powinien zyskiwać na znaczeniu ze względu na rosnące potrzeby oraz przewidywane zmniejszanie się możliwych do wykorzystania przez Polskę środków z budżetu Unii Europejskiej.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć ZIS w tej dziedzinie jest obecnie projekt „PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa", który został przygotowany i jest realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z Francji i Wielkiej Brytanii, czyli z krajów z najlepszymi doświadczeniami i długoletnim stażem we wdrażaniu projektów PPP. Podmiotami tymi są Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) przy współudziale Spółki Brytyjsko-Polskie Usługi oraz L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) wraz z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Podstawowym celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Małopolski oraz Krakowa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym ze znaczących elementów realizacji projektu jest utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który wdraża i realizuje przedmiotowy projekt. 

Oprócz trzech seminariów (dwa już się właśnie odbyły) połączonych z warsztatami oraz konferencji i wizyt studyjnych, projekt przewiduje także różnorodne działania promocyjne, stworzenie i redagowanie serwisu internetowego, przygotowanie i wydanie katalogu ofert, publikacji projektowej, materiałów seminaryjnych i konferencyjnych, prezentacji multimedialnej, a także badania marketingowe i wykonanie kompleksowych analiz dla modelowej inwestycji w formule PPP.

Projekt „PPP nowe perspektywy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolskie w europejskich sieciach współpracy.
Wartość projektu wynosi ponad 1,4 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85% (ponad 1,2 mln złotych) oraz udział własny Gminy Miejskiej Kraków 15% (0,2 mln złotych).

Francuskie doświadczenia PPP

Francja od lat skutecznie realizuje swoje inwestycje w formule PPP, korzystając z doświadczenia, wiedzy i potencjału wielu francuskich firm. Ponieważ w Polsce ten model działania dopiero zaczyna być st, sowany przez samorządy, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, we współpracy z francuskimi partnerami, prowadzi szereg inicjatyw mających na celu popularyzację PPP w Polsce. 


Grudniowe szkolenie w Krakowie to drugi etap całego cyklu opracowanego z myślą o krakowskich urzędnikach. Pierwszym elementem była październikowa wizyta studyjna w Paryżu, w której wzięli udział pracownicy Zarządu Infrastruktury Sportowej. . Jej uczestnicy mogli przyjrzeć się z bliska obiektom sportowym zrealizowanym w formule PPP w regionie paryskim. Odwiedzili słynny Stade de France wybudowany i zarządzany przez konsorcjum, którego głównym udziałowcem jest firma VINCI Concession, a także zabytkowy basen Molitor. Obiekt ten powstał na początku XX wieku a obecnie firma Bouygues Construction planuje jego całkowitą rewitalizację. W każdym z tych obiektów uczestnicy wizyty mieli okazję porozmawiać nie tylko o poszczególnych etapach przygotowania inwestycji, ale także o jej codziennym zarządzaniu. Odwiedzili również dwie instytucje wspierające rozwój PPP we Francji, starające się przekazywać dobre praktyki do innych krajów europejskich.

Institut de la Gestion Déléguée (Instytut Delegowania Zarządzania) został powołany we Francji, by zapewnić większą transparentność przy projektach realizowanych w formule PPP, wzmocnić dialog pomiędzy partnerami prywatnymi i publicznymi, a także promować dobre praktyki i wzorce stosowane przez samorządy i firmy. Druga instytucja, którą odwiedzili krakowscy urzędnicy to Mission d'Appui aux Partenariats Public-Privé (Misja Wsparcia Projektów PPP), która potwierdza prawidłowość przygotowanych projektów PPP i tym samym wspiera samorządy, by wybór odpowiedniego partnera następował zgodnie z prawem i procedurami. 

Podczas seminarium w Krakowie przedstawiciele obu tych instytucji, o czym wspominamy na wstępie, dzielili się z krakowskimi urzędnikami swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu bezpiecznego i sprawnego realizowania obiektów infrastrukturalnych w formule PPP. Była to nie tylko okazja do poznania zagranicznych wzorców, ale również do wymiany opinii i poglądów między ekspertami oraz wspólnego zastanowienia się nad możliwościami przeniesienie francuskich doświadczeń na polski grunt. 

Starali się w tym pomóc eksperci z kancelarii prawniczej Hogan Lovells oraz z firmy KPMG, wskazując jak należy przygotować projekt zarówno od strony prawnej jak i biznesowej, a także zwrócili uwagę na elementy, które należy uwzględnić, aby całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce od lat aktywnie wspiera rozwój PPP w naszym kraju organizując od 2004 szereg szkoleń i seminariów na ten temat. W latach 2009-2010 CCIFP zorganizowała cykl konferencji („PPP - Potrzeba, Plan, Projekt") odbywających się w różnych miastach Polski, podczas których prezentowane były konkretne przykłady realizacji projektów w formule PPP w różnych sektorach. Jedno z nich odbyło się w 2010 roku w Krakowie.

Brytyjskie doświadczenia PPP

PPP funkcjonuje na rynku brytyjskim od 1992 rpku. Od tego czasu oddano do użytku ponad 980 obiektów zrealizowanych w tej formule, z których większość odniosła spektakularny sukces. W zakresie infrastruktury sportowej w modelu PPP wybudowano w Wielkiej Brytanii ponad 20 obiektów.

Przybliżeniu tych spraw służyła wizyta studyjna grupy krakowskich urzędników w dniach 24-29 października 2011 roku.

Według raportów NAO (brytyjskiego odpowiednik polskiego NIK-u), projekty PPP są ogólnie realizowane szybciej i zgodnie z zaplanowanym budżetem, dlatego też na Wyspach przy finansowaniu ok. 12% publicznych projektów wykorzystuje się formułę PPP.

Michael Dembinski - Head of Policy BPCC (British-Polish Chamber of Commerce, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa) wymienia następujące korzyści wynikające z zastosowania formuły PPP:

• Nowy sposób pracy i nowe podejście do dostarczania usług publicznych;
• Wykorzystanie doświadczenia oraz innowacji w sektorze prywatnym; efekt to lepsza relacja „cena-jakość" oraz oszczędności w sektorze publicznym
• Większa przejrzystość oraz odpowiedzialność
• Dla sektora publicznego - brak kosztów aż do chwili oddania obiektu do użytku przez partnera prywatnego
• Koszt projektu, rozłożony na 20-30 lat, nie jest wliczany w dług publiczny

Wśród najciekawszych inwestycji znajdują się: Biblioteka i centrum informatyki w Hackney (Londyn), NATS - służba kontroli ruchu lotniczego, Szpital w Derby, czy Narodowe Laboratorium Fizyki (NPL) w Teddington.

- Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) promuje brytyjski model PPP w Polsce od 2004r. Zajmujemy się organizacją konferencji, seminariów i szkoleń dla władz centralnych i samorządowych, aby szerzyć i promować ten rodzaj dialogu inwestorskiego. Ważną inicjatywą jest również „Project match", będący spotkaniem inwestorów z przedstawicielami polskich miast i gmin. Spotkania te odbywają się cyklicznie w Londynie w Ambasadzie RP, bądź siedzibach naszych członków. W strukturach BPCC funkcjonuje także Grupa Robocza ds. PPP, która utworzona została w celu nawiązywania współpracy z kluczowymi podmiotami sektora publicznego i zapewnienia infrastruktury przez sektor prywatny - informuje Agnieszka Libura - dyrektor krakowskiego oddziału BPCC. - Grupa PPP działa jako platforma dialogu pomiędzy sektorem prywatnym a administracją publiczną z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń ekspertów w danej branży z kraju i zagranicy.

[galeria:403]