PPP - nowe perspektywy dla Małopolski

30 maja w Sali konferencyjnej Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się konferencja ?Patrząc w przyszłość ? partnerstwo-publiczno prywatne perspektywą rozwoju regionalnego przy wykorzystaniu funduszy unijnych?, podczas której dyskutowano na temat nadziei i obaw związanych z tą cieszącą się coraz większym zainteresowaniem formą realizacji zadań publicznych przy udziale inwestorów prywatnych. Jako przykład ?dobrej praktyki? wykorzystania funduszy unijnych w przygotowaniu i promocji przedsięwzięć PPP zaprezentowano projekt Gminy Miejskiej Kraków ?PPP nowe perspektywy? realizowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

W imieniu gospodarzy i organizatorów konferencję otworzył Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, który powiedział, że „Partnerstwo publiczno - prywatne jest nadal bardziej nadzieją niż faktem i jeszcze się nie sprawdza. Barierą jest aspekt psychospołeczny, bo wciąż styk pieniędzy publicznych i prywatnych postrzegany jest jako coś patologicznego, nagannego. Ten obszar jest rozwijany, ale efekty zmian nie nastąpiły w stopniu oczekiwanym". Reprezentant Zarządu Województwa Małopolskiego podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej partnerstwo publiczno-prywatne odgrywać będzie kluczową rolę, a pozyskanie dofinansowania unijnego na planowane inwestycje w znacznym stopniu może być uzależnione od zawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego.

W pierwszej części konferencji wystąpili eksperci z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytutu Partnerstwa Publiczno Prywatnego i Centrum PPP, którzy w swych wystąpieniach podejmowali najistotniejsze tematy w odniesieniu do partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Omówiono kwestię wykorzystania funduszy unijnych w realizacji projektu w formule PPP, przedstawiono aktualne przepisy prawne oraz interpretacje dotyczące kwestii wpływu PPP na dług publiczny oraz przedstawiono raport z badań dotyczących najbardziej zaawansowanych projektów PPP w Polsce. Wśród tych ostatnich jako jeden z ciekawszych i wchodzący w fazę realizacji dzięki determinacji krakowskiego samorządu wskazano projekt „Budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią".

Drugą część konferencji wypełniły prezentacje przykładów dobrych praktyk PPP oraz debata ekspercka. W tej części obok przedsięwzięć PPP z województwa śląskiego: „Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Radzionków" (umowa PPP, wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego) oraz z województwa świętokrzyskiego: „Kompleks mineralnych basenów w Solcu Zdroju" (umowa o koncesji na roboty budowlane i usługi, wybór partnera w oparciu o przepisy ustawy o KNRBiU, projekt hybrydowy współfinansowany ze środków europejskich). Jako ciekawy przykład wykorzystania funduszy europejskich do celów edukacyjnych i promocyjnych oraz do przygotowania inwestycji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego zaprezentowano projekt „PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Prezentację przedstawił Mirosław Paluchowski, koordynator projektu.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja ekspercka z udziałem Michała Czarneckiego (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Wiesława Burego (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego), Marcina Wawrzyniaka (Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego), Przemysława Zaręby (Centrum PPP) i Józefa A. Laskowskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), którą moderował Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Dyskusję zdominowała tematyka zasad i kryteriów, jakimi powinni się kierować samorządowcy, przy wyborze PPP jako formy realizacji inwestycji publicznych. Wszyscy eksperci zgodnie stwierdzili, że PPP nie powinno być traktowane jako remedium na czas kryzysu i antidotum na brak środków na inwestycje w budżecie samorządów. Powinno się po nie sięgać wszędzie tam, gdzie istnieje racjonalne, oparte na rzetelnych analizach uzasadnienie, że ta forma jest realizacji inwestycji będzie korzystniejsza niż przeprowadzenie przedsięwzięcia w sposób tradycyjny.

Więcej informacji:

www.fundusze.malopolska.pl

Fot. PCH/ZIS