?PPP nowe perspektywy? dla Krakowa i Małopolski

W dniu 27 stycznia 2011 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej projektu ?PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa i uchwałą nr 94/11 wybrał go do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy. W imieniu Gminy Miejskiej Kraków projekt ten zgłosił Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Przypomnijmy, że koncepcja projektu została opracowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy merytorycznej z partnerami zagranicznymi i krajowymi oraz Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa.

Główne cele projektu to:

• Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Małopolski w ramach międzynarodowej sieci współpracy;
• Stworzenie możliwości pełniejszego wykorzystania mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników Beneficjenta, pozyskanie dobrych praktyk realizacji inwestycji PPP, wymianę informacji i wiedzy oraz promowanie ofert inwestycyjnych GMK;
• Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Małopolski na rynku krajowym i europejskim.


Projekt zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2012 różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się działań mających na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Małopolski i Krakowa. Zakres tematyczny projektu dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego - nowej formy realizacji inwestycji komunalnych w Polsce. Jednym ze znaczących elementów realizacji projektu będzie utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który będzie wdrażał i realizował przedmiotowy projekt.


Projekt będzie realizowany z zagranicznymi partnerami:

- Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC, Londyn) reprezentowaną przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o.;
- L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) reprezentowanym przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.

 

Więcej informacji:

tutaj oraz tutaj