PPP nowe perspektywy

PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci wspołpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013Priorytet 8 - Współpraca międzyregionalna
Działanie 8.2 - Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

Wartość projektu: 1.437.090,00 zł

Dofinansowanie: 1.221.526,50 zł

Wkład własny: 215.563,50 zł

Okres realizacji: 14.04.20011 r. - 31.12.2012 r.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie od początku swojej działalności podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy, doświadczeń i partnerów do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest ono postrzegane jako atrakcyjny i alternatywny sposób finansowania inwestycji, który w najbliższych latach zyskiwać będzie na znaczeniu ze względu na rosnące potrzeby oraz przewidywane zmniejszanie się możliwych do wykorzystania przez Polskę środków z budżetu Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć ZIS w tej dziedzinie jest obecnie projekt „PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa", który został przygotowany i jest realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z Francji i Wielkiej Brytanii, którzy mają najlepsze doświadczenia i długoletni staż we wdrażaniu projektów PPP. Podmiotami tymi są Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) przy współudziale Spółki Brytyjsko-Polskie Usługi oraz L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) wraz z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Podstawowym celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Małopolski oraz Krakowa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym ze znaczących elementów realizacji projektu jest utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który wdraża i realizuje przedmiotowy projekt.Oprócz trzech seminariów połączonych z warsztatami oraz konferencji i wizyt studyjnych, projekt przewiduje także różnorodne działania promocyjne, stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego, przygotowanie i wydanie katalogu ofert, publikacji projektowej, materiałów seminaryjnych i konferencyjnych, prezentacji multimedialnej, a także badania marketingowe i wykonanie kompleksowych analiz dla modelowej inwestycji w formule PPP.