PPP nowe perspektywy

W dniu 1 października 2010 roku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, działając w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, złożył wniosek aplikacyjny do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012, Działanie 8.2 ?Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy", dotyczący realizacji projektu ?PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

Koncepcja projektu została opracowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy merytorycznej z partnerami zagranicznymi i krajowymi oraz Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa.

Główne cele projektu:
1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Małopolski w ramach międzynarodowej sieci współpracy;
2. Stworzenie możliwości pełniejszego wykorzystania mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników beneficjenta, pozyskanie dobrych praktyk realizacji inwestycji PPP, wymianę informacji i wiedzy oraz promowanie ofert inwestycyjnych GMK;
3. Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Małopolski na rynku krajowym i europejskim.
Projekt zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2012 różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się działań mających na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Małopolski i Krakowa. Zakres tematyczny projektu dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego - nowej formy realizacji inwestycji komunalnych w Polsce. Jednym ze znaczących elementów realizacji projektu będzie utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który będzie wdrażał i realizował przedmiotowy projekt.

Projekt będzie realizowany z zagranicznymi partnerami:
- Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) reprezentowana przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o.;
- L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) reprezentowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.