OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie art. 5a upzp

Przeprowadzenie Rekordu Guinnessa oraz organizacja Pasta Party podczas 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego. NZ.273.205.2015.ASZP.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę niepriorytetową na podstawie art. 5a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie Rekordu Guinnessa oraz organizacja Pasta Party podczas 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Numer sprawy: NZ.273.205.2015.ASZP. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym Zakresem rzeczowym, stanowiącymi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.

 

III: TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, pokój 006 Informacja - Dziennik podawczy, nie później niż do dnia  01.10.2015 r. do godziny 12.00.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1)      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)      Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.

3)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4)      Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków oraz oznaczona następująco: oferta na Przeprowadzenie Rekordu Guinnessa oraz organizacja Pasta Party podczas 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Numer sprawy NZ.273.205.2015.ASZP.

5)      Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione/upełnomocnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6)      Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu winno być załączone do oferty (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

7)      Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

8)      Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.    udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzenie Rekordu Guinnessa w zakresie gastronomii, zakończoną pozyskaniem stosownego certyfikatu.

 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu;
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu;
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

VI KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

Cena brutto – 80 pkt;

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

           cena minimalna

C = ----------------------------------  x 80 pkt

           cena badanej oferty

 

Wiedza i doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert więcej niż jednej usługi polegającej na przeprowadzenie Rekordu Guinnessa w zakresie gastronomii, zakończonej pozyskaniem stosownego certyfikatu – 20 pkt.

Za każdą następną (poza wymaganą jedną) udokumentowaną usługę polegającą na przeprowadzeniu Rekordu Guinnessa w zakresie gastronomii, zakończoną pozyskaniem stosownego certyfikatu Wykonawca otrzyma 5 pkt. W Kryterium 2 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w wyniku sumowania punktów we wskazanych powyżej (dwóch) kryteriach.